Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny process ska ge effektivare kapacitetsplanering

Dagens process för kapacitetsplanering på järnväg kan bli mycket effektivare. Tillgången till kapacitet är en viktig del för att stärka järnvägens konkurrenskraft.

Den 11 april träffades Trafikverket, järnvägsföretag, trafikorganisatörer, branschorganisationer, hamnar, regioner och kollektivtrafikmyndigheter på en roadshow om en ny kapacitetstilldelningsprocess i Europa.

Att öka järnvägens marknadsandelar är ett led i att nå klimatmålet. Vi behöver också harmonisera oss bättre med andra länder för att förenkla för transporter över nationsgränserna i Europa. Därför samlades infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag (Rail Net Europe och Forum Train Europe) och startade år 2014 ett projekt för att utveckla kapacitetsilldelningsprocessen (TTR, Redesign of the International Timetabling process) . Detta ska möta både person och godstrafikens behov, bli effektivare och skapa en mer pålitlig, långsiktig och stabil planering av kapacitet.

Persontrafiken ska kunna sälja sina biljetter i ett tidigare skede än idag och godstrafiken ska kunna ansöka om transportbehov vid det tillfälle som affären dyker upp. Det är en stor omställning från dagens sätt att arbeta med en årlig tilldelning av kapacitet som därefter ställs in eller ändras ända fram till 12 veckor innan tåget ska gå, ett planerande och omplanerande som tar mycket tid och resurser.  

Godstrafiken ansöker idag om kapacitet i den årliga tågplanen men måste därefter ställa in eller anpassa dessa eftersom viss del av godstrafiken har svårt att bedöma det exakta behovet av transporter så lång tid i förväg. Det samma gäller infrastrukturförvaltaren som bokar upp kapacitet för banarbeten men som i ett senare skede bokas av eller ändras. Detta beteende har man för att säkra upp tillgången till kapacitet när den behövs i ett senare skede men det innebär stora kostnader för alla inblandade att planera och planera om igen. För persontrafiken är det tvärtom, de kan flera år i förväg veta exakt vilka tidtabeller de behöver de kommande åren och vill gärna kunna öppna bokningssystemen för resenärerna mycket tidigare än idag. Viss del av godstrafiken har också behov av ad hoc kapacitet, men på stråk som är högt belastade så finns det inte mer kapacitet eller tillräckligt attraktiv kapacitet att tillgå i det sena skedet.

Hur hjälper då TTR?

Man startar planeringen av kapacitet i ett mycket tidigare skede (6 år innan trafikstart). Man beskriver vilken infrastruktur/funktion som kommer att finnas tillgänglig och med marknadsanalyser bedömer man behovet av trafik framåt. Därefter delar man in kapaciteten i grova segment som därefter definieras mer och mer konkret. En mängd kapacitet avsätts och säkras för ”Rolling planning” som företag kan ansöka om rullande och eventuellt få tilldelat över flera år. Den kapacitet som inte ansöks om i den rullande planeringen övergår till kapacitet att ansöka om ad hoc. För den mer stabila trafiken behålls den årliga tidtabellsplaneringen.

Vad händer nu?

I december 2018 tog vi beslut i Rail Net Europe att starta implementeringen och fortsätta utvecklingen parallellt. Utvecklingen fokuseras främst på att se till att de legala förutsättningar som tex nödvändiga ändringar i förordningar, direktiv, akter, nationell lag kommer kommer på plats.  Att de kommersiella förutsättningar som allokeringsregler, incitament och  avgifter utformas så att de får rätt styrande effekt. Därefter är det nödvändigt att koppla ihop vårt nationella IT system med det internationella IT systemet så att informationen finns samlad och kan koordineras i en plattform.

Det pågår också ett antal piloter i Europa för att testa och dra lärdomar av den nya processen så att den som helhet blir så genomarbetad och funktionell som möjligt.

Implementering sker mellan 2019 – 2025, vilket är en tight tidplan. Trafikverket fokuserar på att lägga kraft på att med stöd av branschen och Transportstyrelsen att:

  • påverka utformning av de delar som kvarstår att utveckla, det är först när de kvarstående delarna är klara som vi kan bedöma den totala effekten och konsekvenser av den nya processen
  • påverka tidplanen för implementeringen så att den blir realistisk ur svenskt perspektiv
  • öka kunskapen om den nya processen i Sverige
  • omhändertagande i Sverige. Organisering av implementeringen (Implementeringsledare nationellt är utsett)