Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fartyg med last på väg in till containerhamnen i Gävle.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ett år med godstransportstrategin – detta har hänt

Drygt ett år har gått sedan regeringen presenterade den nationella godstransportstrategin för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. Ett intensivt arbete med fokus på godstransporter pågår nu.

Före semestrarna bjöd regeringen in aktörer från transportsektorn för att sammanfatta det första året med godstransportstrategin. Under året har ett nationellt godstransportråd tillsatts, fjorton regeringsuppdrag beslutats, ett kansli för att bistå rådet har inrättats, en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart har kommit igång med verksamheten och en referensgrupp är på plats.

Foto av Åsa Tysklind– Godstransportstrategin lyfter fram godstransporterna och hur viktiga de är för Sverige, svenskt näringsliv och medborgarna. Den lyfter också fram godstransporternas klimatpåverkan. Strategin sätter fokus på att olika aktörer arbetar, enskilt och tillsammans, för att åstadkomma konkreta åtgärder i syfte att nå klimatmålen. Det är ett nödvändigt och viktigt arbete som pågår, säger Åsa Tysklind, chef för det nationella godstransportrådets kansli.


Godstransportrådet har under året träffats och behandlat frågor inom strategins fokusområden, som är konkurrenskraft, fossilfrihet och kompetens eller innovation. Ett antal utredningar har påbörjats och vissa redovisats. Framför allt har dialog och samverkan om gods inletts.

Särskilt samordningsansvar

Trafikverket har fått två nationella uppdrag. Det ena är att vara kansli till godstransportrådet och att samordna de olika regeringsuppdragen under godstransportstrategin.

Det andra uppdraget, att vara nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, innehas av Pia Berglund. I rollen ingår att sprida kunskap och föra dialog med varuköpare och transportsäljare, hamnar och kommuner. En nationell handlingsplan som främjar inrikes sjöfart presenterades av samordnaren i slutet av maj. Handlingsplanen innehåller 62 åtgärder som Boverket, Energimyndigheten, Sjöfartsverket, Sveriges kommuner och landsting, Trafikverket, Transportstyrelsen och Vinnova åtagit sig att genomföra. En analys ska även göras av utvecklingen av torrhamnar och omlastningskajer.

Omvärldsbevakning

Kansliet har inrättat en referensgrupp där ett antal myndigheter och statliga bolag ingår; Boverket, Energimyndigheten, Luftfartsverket, Jernhusen, PostNord, Sjöfartsverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen och Vinnova. Genom gruppen förmedlas information mellan kansliet och deltagarna om genomförda och kommande aktiviteter som har bäring på godstransportstrategin.

Uppdrag under strategin

Flera myndigheter har fått uppdrag under godstransportstrategin; Boverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. Här är exempel på några uppdrag inom ramen för godstransportstrategin:

  • Trafikanalys har analyserat möjliga styrmedel och lämnat förslag till miljölastbilspremie och breddad eko-bonus.
  • Trafikverket har utrett om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet. Verket har flera uppdrag som har beröringspunkter med varandra, som uppdraget om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad, uppdraget att redovisa vad Trafikverket kan göra för att öka godstransporterna på järnväg och fartyg, samt hur system för omlastning kan utvecklas och uppdraget om hur intermodala järnvägstransporter kan främjas.
  • Boverket kartlägger och analyserar godstransporter i den fysiska planeringen och ska ta fram en nationell vägledning för samordning av godstransporter, som riktas till kommuner, länsstyrelser och regionala organ.

Blir det som tänkt?

Trafikanalys har fått uppgiften att följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin. Uppdraget redovisas årligen fram till 2022. Redovisningen i mars visade att strategin haft ett stort genomslag och att den mottagits positivt.

Mer gods och samverkan

Genom bland annat regeringsuppdragen har arbetsgrupper bildats och godsfrågorna har blivit synligare. Kunskapshöjande åtgärder pågår med aktörer från de olika trafikslagen bland annat genom utbyte av erfarenheter och goda exempel.

Dialog, kunskapsutbyte och samverkan har exempelvis lett till att ett nytt upplägg för containertrafik kommit igång på sjöfartssidan i april i år.

Använd länkarna nedan för att se filmen som berättar mer om godstransportrådet och dess kansli.


Kort om strategin
Godstransportstrategin omfattar tre inriktningar: konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter och innovation kompetens och kunskap. Inriktningarna är indelade i 14 insatsområden och 95 insatser eller åtgärder, och arbete pågår kopplat till många av dessa. Avsikten är arbetet ska resultera i fler konkreta åtgärder som ger effekt i klimathänseende.

Det nationella godstransportrådet leds infrastrukturminister Tomas Eneroth. I rådet ingår 16 ledamöter från de olika trafikslagen, varuägare, kommuner och landsting, fackförbund och akademi.