Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lena Erixon talar på en scen.

Lena Erixon berättade om Trafikverkets satsningar framöver. Foto: Eva Jonsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Branschen möttes på internationell konferens om godstransporter på järnväg

Den 20 september samlades inbjudna företrädare från branschen och europeiska järnvägsorganisationer i Stockholm för en heldag om konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg. Trafikverket är initiativtagare till konferensen.

Konferensen riktade sig särskilt till transportköpare, järnvägsföretag samt större hamn- och terminalaktörer med inriktning på godstransporter. Syftet är att lyfta viktiga aspekter på hur järnvägen kan bli mer attraktiv för de som köper transporter. Mängden gods och godsflöden förväntas fortsätta öka – samtidigt som vi måste värna klimatet och ett tillgängligt samhälle.

– Järnvägen är outstanding för långa, tunga och klimatsmarta transporter. Men det är nödvändigt att vi levererar med kvalitet och samverkar med andra transportslag. Där kan vi bli bättre, inledde dagens moderator, Linda Thulin från Trafikverket.

bild från menti.com med olika svar på frågan Vad är det viktigaste för att nå dit. Foto: Eva Jonsson
Deltagarna tyckte till via mentimeterfrågor.  

Ambitiösa utsläppsmål för transporter

Generaldirektör Lena Erixon lyfte fram flera av Trafikverkets satsningar, upprustningsutmaningen och de ambitiösa svenska klimatmålen, där utsläppen från transporter till 2030 ska minska med 70 procent (att jämföra med 30 procent i Europa).

– Sveriges regering har beslutat om en nationell godstransportstrategi, inom vilken vi har fått flera regeringsuppdrag. Järnvägsfrakten måste öka, och då behöver olika aktörer dela med sig av mer data. Vi utreder också möjligheten att tillåta längre och tyngre tåg, sa Erixon.    

Europa sammanlänkas så det ska bli smidigt att transportera gods över gränserna. På plats fanns Pat Cox, koordinator för korridoren Core Network Corridor Scanmed. Den samlar stora infrastrukturprojekt som ska få medfinansiering från EU.

Gränsöverskridande fokus

– Varje land gör saker på hemmaplan och fastnar vid gränsen. Vi zoomar in på vad vi européer borde göra ihop. Brennerpasset mellan Italien och Tyskland är en flaskhals, som vi löser genom att bygga den längsta tunneln i världen. Ett annat exempel är Fehmarn Bält, som har stor potential för Sverige.

– Ni är på väg att göra de största infrastrukturinvesteringarna på hundra år, och i EU hoppas vi också få stora anslag. Transport, konkurrenskraft och nya jobbtillfällen är intimt sammanknutna. Dessutom kommer miljön äta upp oss om vi inte gör detta nödvändiga, betonade Cox.

Infrastrukturdepartementets Helena Braun Thörn instämde i att goda förutsättningar för godstransporter ger fler jobb. Åsa Tysklind från godstransportrådets kansli talade om godsstrategins innehåll, bland annat digitalisering, automatisering, elektrifiering, nya energikällor och material.

– Bättre lastning och att undvika tomma returresor är viktigt, likaså sömlösa transporter över landsgränser. Med bättre intermodalitet kan vi få över mer gods till både järnväg och sjöfart.  

Fyll upp tomma returtransporter

Per Bondemark, ordförande i Näringslivets Transportråd och även inköpsdirektör på SSAB, introducerades som ”the man of steel”. Han lyfte fram behovet av pålitlig infrastruktur – en urspårning orsakar skada för transportören i månader. Det behövs också ett ändrat mindset i branschen.

Per Bondemark står på scen, pekar på en ppt-bild om att infrastrukturen måste vara pålitlig. Foto: Eva Jonsson
En av de riktigt tunga godstransportköparna, Per Bondemark. 

– Operatörerna behöver bli bättre på att nyttja returresorna. Tre dagliga malmtåg mellan Luleå och Borlänge går tomma tillbaka! Nu försöker vi erbjuda plats, men än så länge är intresset från tågoperatörerna ljummet. De behöver förstå potentialen i sin affär, framhöll Bondemark. Han höjde också ett varningens finger för höjning av järnvägsavgifterna, som slår direkt mot godstrafiken. Även godstrafikens låga medelhastighet fick en släng av sleven, liksom den nya förordningen för att minska buller där kompositbromsblock – som inte är gjorda för svenska väderförhållanden – nu installeras på tågen.

Utveckla och modernisera

Björn Westerberg från BTO, Branschföreningen Tågoperatörerna, kompletterade EU-initiativet om utsläppsreducering ”30 by 2030” med det svenska ”2x by 2050” – att fördubbla transporter på järnväg till år 2050. Han efterlyste bland annat längre tåg och finansiell hjälp för ERTMS-utrustning.

– Vi behöver gå från att hantera infrastruktur till att hantera person- och godsflöden. Genom process- och designutveckling måste godstransportföretag erbjuda överlägsna produkter som övertygar kunderna.

Sömlös transport från Palermo till Norge

Emanuele Mastrodonato representerade Godskorridoren Scanmed. Korridoren är marknadsorienterad med särskilt avsatta förplanerade tåglägen som innebär att man kan köra gods med start i till exempel Palermo ända upp till Norge – sömlöst från start till slutpunkt, och kunderna har ökat.

– Vi är först i Europa med ”Terminal Integrated Capacity”, som innebär att kunden också får slottar in och ut från terminalerna.  Vi har också tilldelat första kunden ”Reserve Capacity” som innebär att man ansöker om kapacitet senast 30 dagar innan tåget ska gå. Vi behöver harmonisera över gränserna, till exempel ta bort administrativa hinder och språkbarriärer samt förenkla för våra kunder.  

Glöm inte den sista milen

Thomas Arvidsson på Transportindustriförbundet lyfte underhållsskulden i hamnarna, som bland annat beror på oklarheter i ansvarsgränser.

– Glöm heller inte väganslutningarna efter terminalen! ”The last mile”, där man lastar om till lastbilar sista biten, betonade han, och tog även upp ett gott exempel på punktliga järnvägstransporter:

– Vi pratar mycket om våra problem på järnvägen, men nyligen nåddes 98,7 procents punktlighet mellan en terminal i småländska Båramo och Göteborgs hamn. Operatören har samma tidtabeller år från år och fyller vagnarna åt bägge håll.

Fler tvingande standarder

Tyskland har en järnvägsrenässans, där man enats om en ”masterplan” för godstransporter. Järnvägen går ofta mitt genom städer och man ger därför bonus för tystare tåg – vilket ger pengar över till att nyutrusta tåg, till exempel med kompositbromsblock.

– Mycket som utvecklas sker på frivillig basis i varje land. Jag skulle gärna se fler tvingande standarder även om det också innebär utmaningar, som bromsblocken för Sverige, sa Oliver Sellnick på statsägda infrastrukturhållaren DB Netz.

I Norge slår man ihop åtta trafikcentraler till tre, och tågen måste vara utrustade med iPad för att få köras. Det jordskredsdrabbade landet har även byggt omlastningsterminaler som back-up för att lasta om och köra på väg, berättade Banenors Bjørn Kristiansen. Och godset på räls har ökat.

Öka kunskapen om godsflöden

Sista föredraget höll Björn Garberg, planeringsstrateg på Trafikverket. Han berättade om ett regeringsuppdrag som nyligen redovisats, Konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg.

– Vi behöver öka vår egen kunskap om godsflöden – vi vet mer om persontrafikflöden. Vi kan också bli hårdare med att tillåta tyngre godslaster på väg, om vi nu vill främja dem på järnväg istället.

Någon i publiken kommenterade den långsamma takten på ett målande sätt: ”I need to fill up my containers with goods, not reports!” Garberg svarade att en färdplan är på gång kopplat till godstransportstrategin, och att resultatet av utredningarna ska leda fram till en handlingsplan. 

Se film från godstransportdagen

Filmen är nu kompletterad med undertexter. Ser du ingen text får du aktivt välja text i spelaren på Youtube, genom att klicka på knappen undertexter. För att byta språk på texten klicka på inställningar i spelaren, välj undertexter och önskat språk som översätts automatiskt.

Watch a video from the conference

Choose subtitles in the Youtube player. To change language of subtitles, click Settings, choose subtitles and the desired language, and it will be translated automatically.