Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gruppfoto på 11 personer.

Från vänster: Riccardo Ioncoli, Anna Skoog, Stephan Noll, Stefan Björkqvist, Hans Wolf, Emanuele Mastrodonato, Anne Hommik, Saskia Meynhardt, Lars Back Johansson, Michael Zeitler och Bjorn Terje Jullumstro.

Kan få ledande roll i internationell störningshantering på järnväg

Trafikverket anordnade den 30 januari, tillsammans med Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), en konferens på temat International Contingency Management (ICM) i Stockholm. Syftet var att vässa rutinerna vid större störningar.

Tyvärr inträffar det avvikelser på järnvägen. Majoriteten hanteras regionalt, och om avvikelsen drabbar tågtrafik till annan infrastrukturförvaltare löses utmaningen mellan dessa två parter. Men från tid till annan inträffar avvikelser som är så stora att de påverkar trafiken hos flera infrastrukturförvaltare, i flera länder, flera järnvägsföretag och som samtidigt sträcker sig över så lång tid (mer än 72 timmar) att påverkan blir stor för flera aktörer.

Handbok ska stödja

För att hantera liknande avvikelser har Rail Net Europe (RNE) tagit fram en internationell handbok som beskriver hur man som inblandad aktör på bästa sätt ska kunna hantera den inträffade avvikelsen och dess konsekvenser.

Det är alltid den ansvariga infrastrukturförvaltaren som klassificerar avvikelsen som en ”International disruption” och med hjälp av handboken har denne möjlighet att snabbt få stöd i hur man på bästa sätt ska hantera följderna.

De 11 godskorridorerna i Europa finns som ett stöd i hanteringen av internationella avvikelser. De blir aktiverade av den ansvariga infrastrukturförvaltaren inom 12 timmar efter att internationell avvikelse har blivit klassificerad. Godskorridorerna hjälper till med samordning, information till samtliga berörda parter och övrigt stöd så att konsekvenserna av avvikelsen ska bli så lindriga som möjligt.

Utgick från första caset

ScanMed RFC var den första godskorridoren som fick agera enligt handboken för ICM. Den 8 maj 2019 inträffade en olycka i Rendsburg och den ansvariga infrastrukturförvaltaren klassificerade händelsen som en internationell avvikelse.

Mot bakgrund av den rapport som tas fram av ScanMed RFC i och med denna avvikelse, möttes deltagare från Trafikverket, ScanMed RFC, Banedanmark, Bane NOR, DB Netz, RFI och ÖBB i Stockholm för att se hur rutinerna kan vässas än mer.

Viktig roll som back-up

Trafikverket agerar, genom den Nationella Operativa Ledningen, som back-up om en internationell avvikelse inträffar utanför kontorstid. Stefan Björkqvist, chef för Nationell Operativ Ledning, presenterade ett förslag på hur kommunikation och samverkan kan ske:

 När en större avvikelse är utanför ordinarie kontorstid kontaktar landet där störningen ägt rum Trafikverkets Nationella Operativa ledning, som aktiverar och kallar samman berörda länders kontaktpersoner till en första telefonkonferens. På så sätt får alla en statusbild över var och vad som hänt samt en prognos på hur lång tid störningen kommer att ta, samt när och i vilken omfattning trafik kan återtas. Informationen kan sedan spridas till berörda aktörer som kan vidta åtgärder för att minska konsekvensen av störningen.

Under konferensen diskuterades också vikten av att komma ihåg kunderna; terminaler, järnvägsföretag, hamnar och även samhället i stort som vid en stor händelse alla kan bli påverkade.

Arbetet med att förbättra rutiner, stärka back-up funktionen som Trafikverket står för och säkra kommunikationsvägar kommer att fortsätta. Närmast kommer ett arbetsmöte att äga rum i slutet av februari i Stockholm.

För att läsa mer om de 11 godskorridorerna som finns i Europa, se under länkar.