Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi går mot nya framtida utmaningar och tar med oss våra nya erfarenheter.

Nationell Anläggningsdag med fokus på framtiden

Årets Nationella anläggningsdag genomfördes den 5 november. Fokus för dagen var framtiden samt vilka erfarenheter vi tar med oss av coronakrisen.

Ett 40-tal personer från högsta ledningarna i Trafikverket samt Byggföretagens och Innovationsföretagens medlemsföretag samlades för ett digitalt årligt möte. Syftet var att dela erfarenheter och gemensamt diskutera framtiden och hur vi tillsammans mobiliserar oss för de behov och den utveckling vi förväntas möta. Vi har en gemensam upplevelse i att snabbt behöva lägga om våra arbetssätt för att hantera den pågående smittspridningen i samhället och klara av att driva alla våra projekt framåt. Malin Ekholm, Trafikverket och moderator för dagen, inledde med att fråga ut Lena Erixon, Trafikverket, Catharina Elmsäter-Svärd, Byggföretagen och Magnus Höij, Innovationsföretagen om sina reflektioner från det senaste halvåret och deras syn på framtiden.

Lärdomar under corona

–Vi har visat vilken styrka det är i att vi samarbetar, konstaterade Lena Erixon. Vårt samarbete har fördjupats under covid-19 och vi har gemensamt kunnat hantera de problem som uppstått. Vi har varit väldigt lösningsorienterade och klarat av att ha en hög framdrift i våra projekt.  Vi har börjat arbeta på andra sätt, exempelvis med digitala samråd och det ska vi fortsätta med. Jag är stolt över hur vi i branschen tillsammans löst problemen på ett väldigt bra sätt.

Magnus Höij instämde i Lenas slutsatser och tillade att det är viktigt att ta med sig och förvalta den förändring vi tvingats in i. Vi ska konstant bära med oss möjligheten med förändringar, underströk han.

Catharina Elmsäter-Svärd konstaterade att vi gemensamt arbetar i en bransch som rullat på trots coronasituationen där många andra branscher mått dåligt. Vi har kunnat hålla uppe tempot och fortsätta vårt arbete med att knyta ihop stad och land. Det är signaler som borde vara tydliga för att få fler att söka sig till oss.

Framtiden i sikte

Den stora delen av programmet tog sikte på framtiden. Det gavs framtidsspaningar som handlade om mobilitet, digitalisering och kompetensförsörjning, men också Trafikverkets nya uppdrag Nya Stambanor.

Fredrik Bergström, WSP och Karolina Pamp -Sandgren, AFRY, gav sin bild på hur förväntningarna och behoven av mobiliteten förväntas utvecklas. Mobilitet värderas och människor är beredda att betala för att vara mobila. Tåget är en stark grundtrend. Yngre ser idag att man bor i mellanstora städer med kvalitet och närhet och korta avstånd mellan funktioner som barnomsorg, hem, skola och jobb. Man måste planera mer utifrån gång och cykel istället för bil och tänka bredare! Bilen är elefanten i rummet och i framtiden delar man säkert bil. Digitaliseringen genomsyrar allt, vägsystem, kollektivtrafik med mera. Coronakrisen har påskyndat mycket, det har blivit lätt att jobba på distans och efter många års pratande kan man exempelvis se trängselsituationen i SL-appen.

Geofencing skapar möjligheter

Olof Johansson, Trafikverket, bjöd på insikter om digitalisering av vägtransportsystemet. Det finns en stor potential med geofencing som ett steg på vägen mot det automatiserade fordonet och transportsystemen. Fordonen kan styras mellan olika punkter där man på vissa sträckor får ha vissa hastigheter. Det kommer att bland annat  leda till högre regelefterlevnad minskade klimatutsläpp och förbättrad luftkvalitet i städer. Men också kan tekniken underlätta för branschen för att bygga säkra utfarter och att hastighetssäkra kring vägarbeten.

Förändrat arbetssätt kräver ledarskap

Joakim Örn från Veidekke, klargjorde begreppen. Digitalisering är exempelvis när vi går från post till e-post. Digitisering däremot, är processen när vi låter den digitala informationen verka för oss. Vi tar en tjänst och skapar nya. Att man till exempel kan checka in på flyget hemifrån. Artificiell intelligens, AI, är när algoritmer analyserar data och kan komma till uttryck av robotar, som exempelvis läser av våra arbetsplatser för att skanna faror. Det är denna transformation vi står inför och som kommer att kräva mycket av ledarskap i förändringen. Grunden är, utgå från behoven och människan. Och, lägg mycket tid på kommunikation och incitament är Joakims uppmaning.

De yngres perspektiv på digitalisering

Philip Bratt, Trafikverket, och Elin Kågas Ramström, Tyréns presenterade den framtidspaning som de tillsammans med och Mohammed Ali från NCC, fått i uppdrag att driva under hösten. Syftet är att få yngres erfarenhet och perspektiv i anläggningsbranschen och konkretisera vägen och processen inom digitalisering. Gruppen har genomfört tre workshops och arbetar nu med sin slutrapport, som ska presenteras Beredningsgruppen i slutet av året. Men, ett medskick som gavs redan nu var:  Jobba med mer cirkulära processer. Nyttja nätverk, se till att det är konstant förändring.

Gemensamt arbete med attraktivitet

Roger Ullström, Trafikverket berättade om sitt arbete med framtidens kompetensförsörjning. Han presenterade det pågående arbetet, som pågår i många olika delar och som under nästa år för kan innebära att vi inom Anläggningsforum för första gången gemensam jobbar med att skapa attraktivitet för hela branschen.

Största järnvägssatsningen i modern tid

Dagen avslutades med att Ali Sadeghi, Trafikverket, presenterades sitt uppdrag kring Nya Stambanor. Det är ett regeringsuppdrag som  innebär att ge regeringen underlag för ställningstaganden kring fortsatt planeringsarbete och finansiering av utbyggnad av nya stambanor. Trafikverket ska redovisa kostnader, effekter och konsekvenser av alternativa systemutformningar för Nya Stambanor inom en kostnadsram om 205 miljarder. Nya Stambanor är den största järnvägssatsningen i modern tid. När det är färdigt har det bidragit till och utvecklat det framtida moderna järnvägssystemet. Det behövs för att Sverige inte ska marginaliseras i Norden och Europa. Vi får starkare regioner, som väver ihop olika delar av Sverige. Och, en stor möjlighet i detta för oss alla är att vi gör det här tillsammans, avslutade Ali.