Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

flera spår och växlar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Alla goda ting är tre, typ!

En av de största förändringar som nu sker inom TTT är att de effektområden som funnits sedan starten omvandlas till projekt. Syftet är att växla in alla goda erfarenheter och idéer på tre nyslipade genomförandespår.

Talet tre återkommer ständigt i sagor, myter och berättelser runt hela världen. Nu tar det heliga talet också in i vår egen story-telling om TTT. För när nya projekt, både sprintar och mer långsiktiga, ska grupperas blir det i tre huvudtyper. Branschgemensamma, analysgemensamma och aktörsspecifika. Vi ställer frågan om hur man resonerat till Håkan Sjöström på Green Cargo.

Håkan Sjöström. Foto: Green Cargo

– Vi har tagit avstamp i var TTT kan göra mest nytta, och var vi kan skapa mest värde. Ibland är det genom att identifiera ett problem och därefter ställa frågor till den aktör vi bedömer äger frågan. I andra fall behöver vi stå för hela kedjan från identifiering till analys, genomförande och uppföljning. Genom att vi också infört flera nyckeltal kan vi oavsett projekttyp bidra till uppföljningen, som då har två syften. För det första vill vi så klart se att projekten levererar nytta, för det andra vill säkerställa att den problembild/analys vi stod för var korrekt.

Så här beskriver Håkan de tre projekttyperna:

Typ 1: De här projekten är de aktörsspecifika. Det finns ett tydligt enskilt ägarskap, till exempel en viss typ av fordonsfel eller en viss typ av fel i infrastrukturen. När vi inom TTT identifierat ett problem ställer vi frågor till berörd aktör för att trygga att problemet är känt och att det kommer åtgärdas. Men vi går inte in i aktörens egna analyser och åtgärder under projektet utan följer upp effekten när det är slutfört.

Typ 2: I de analysgemensamma projekten bidrar TTT genom att samla upp branschens olika perspektiv och kompetens i form av analyser och förslag på åtgärder. Ett exempel på typ 2-projekt är de utmaningar vi har kring obehöriga i spår. TTT analyserar och föreslår åtgärder, medan genomförandet ligger i linjen.

Typ 3: Den tredje typen är de branschgemensamma projekten. Här tar TTT ett helhetsansvar och står även för genomförandet genom att tillsätta projektledare. Ett bra exempel är kvalitetsarbetet på Malmö godsbangård som berör flera aktörer, och därför måste lösas gemensamt.

artikel3_300.png– Kvalitetsarbetet i Malmö tycker jag förutom att vara ett bra exempel på ett typ 3-projekt även visar på många av de nya arbetssätt vi nu inför. Vi begränsar arbetet till att röra en viss geografi, vi angriper utmaningarna tvärfunktionellt och vi kombinerar olika långa projekt för att få tempo i förändringsarbetet.

Nyligen arrangerade vi en tankesmedja där områdesexperter och punktlighetsansvariga deltog vid sidan av representanter för de som jobbar på bangården, vilket hjälper oss att skapa en gemensam problembild och en gemensam prioritering.

– Dessutom räknar vi med att redan före sommaren komma igång med ett forskningsprojekt som ska göra det enklare för Malmö godsbangårds alla aktörer att utbyta tidsinformation. Genom TTT skapar vi alltså förutsättningar för en bra kommunikation mellan parterna under hela kedjan, från analys till genomförande. Från TTT tar vi alltså ansvar för hela kedjan så vi vet att de förväntade effekterna i form av förbättrad kommunikation och en bättre precision i ankomst- och avgångstider blir bestående.