Logga in
Logga in

Nytt smart system ska ge smidigare och tryggare resor på E4 Gävle–Söderhamn

Trafikverket arbetar för att skapa pålitligare, tryggare och bekvämare resor på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Innan sträckor med motorväg kan bli möjligt ska ett smart informationssystem som drivs med solceller prövas.

Trafikverket har granskat sträckan E4 Gävle–Söderhamn, med ett extra fokus på sträckan Gävle–Tönnebro, för att lösa de problem med framkomlighet som finns där. Trafikverket har även tittat på hur trafiksäkerheten kan bli bättre. Med utgångspunkt i en utredning som blev klar våren 2022 har Trafikverket tagit fram åtgärder på kort och lång sikt. 

På längre sikt behöver vissa sträckor sannolikt byggas om till motorväg. Det kommer att dröja eftersom så stora åtgärder kräver regeringsbeslut och längre planering, och ligger mer än 12 år fram i tiden. Ombyggda sträckor med motorväg innebär också höga kostnader som idag uppskattas till ungefär 4-4,5 miljarder kronor.

- Om vi hade obegränsat med medel skulle vi kunna planera för motorväg redan nu. Men det finns flera sträckor i den här delen av landet som ännu inte har mitträcken. Vi behöver i första hand prioritera sådan åtgärder eftersom säkerheten för trafikanterna alltid går först, säger Agneta Löf, samhällsplanerare på Trafikverket.

Men det finns en åtgärd som kan göras på kort sikt och som tydligt kan bidra till pålitligare och tryggare resor på sträckan.

MCS-Light (Motorway Control System) på sträckan Gävle–Tönnebro

Åtgärden är ett ITS-system (Intelligent transportsystem) som fungerar som ett trafikledningssystem. Längs vägarna kommer det att finnas ljusskyltar där viktiga meddelande visas och där hastighetsbegränsningen snabbt kan ändras. Det kan handla om varning för kö, varning för olycka och förbud mot trafik i omkörningsfältet.

Huvudsyftet är att snabbt få förarnas uppmärksamhet. En sänkning av hastighetsgränsen med 20 km/tim vid köbildning kan minska risken för trafikstockning och olyckor. Det grundläggande är att uppnå lugnare trafik som flyter på i en likartad hastighet.

Systemet är automatiskt och styrs av detektorer som bland annat registrerar trafikens hastighet och var köer börjar och slutar. Via skyltarna uppmanas trafikanterna att sänka hastigheten och/eller byta körfält om något körfält är blockerat. Trafikverket har även möjligheten att styra systemet från trafikcentralen i Gävle.

– Exakt hur det ska styras eller installeras är inte klart i dagsläget. Vi behöver titta närmare på vad som fungerar bäst för detta lite unika system, säger Agneta Löf.

Skyltarna har liten energiåtgång och ska drivas av solceller i kombination med uppladdningsbara batterier. Det är första gången i Sverige som systemet ska användas utanför storstadsmiljöer och ska drivas med solceller. Därför behöver det undersökas innan det kan installeras.

Planerade åtgärder för E4 Gävle-Söderhamn

Trafikverkets plan för åtgärder följer det som kallas fyrstegsprincipen. Det innebär att vi analyserar alla åtgärder i fyra steg och undersöker hur vi kan använda transportsystemet bättre innan vi föreslår att bygga om och bygga nytt. 

Följande åtgärder planeras:

 • På kort sikt (inom 2–4 år):
  • MCS-Light-system, inklusive utvärdering av åtgärden
  • Byten av vajerräcken
 • På medellång sikt (inom 4–12 år):
  • Trafiksäkerhetsåtgärder – förbättringar vid korsningar och sidoområden
  • Utvärdering av MCS-light
 • På lång sikt (åtgärder som kräver regeringsbeslut och längre planering, 12 år och framåt)
  • Etappvis utbyggnad till fyra körfält på delsträckor
  • Accelerationsfält och retardationsfält, förbättrad trafikplats

Planering och finansiering tar lång tid i anspråk och därför är de mindre åtgärderna i stegen ovan extra viktiga. Utredningens slutrapport ska fungera som ett planeringsunderlag för kommande transportinfrastrukturplaner.

Bakgrund

E4 norr om Gävle var den första vägsträckan i Sverige som byggdes om till 2+1-väg med mittseparering. Innan dess var vägen mycket olycksdrabbad. På senare år har problemen med framkomlighet på sträckan blivit större allt eftersom trafiken ökat, framför allt på sträckan Gävle-Tönnebro. Problemen är som störst vid storhelger, exempelvis vid sportlov, påsklov och midsommar, men uppstår nu vid fler tillfällen.

Ett flertal olika utredningar har utförts för att belysa problemen och för att hitta lösningar på kort, medel och lång sikt. 2017 - 2019 genomfördes en trafiksäkerhetsutredning med bland annat en studie av alternativ körfältsindelning. För att klara de värsta topparna har Trafikverket samarbetat med polisen och stängt av ett körfält, vilket bidragit till jämnare trafikrytm och minskat de stillastående köerna.

Kontakt

Agneta Löf

Telefon: +46 10-123 59 46