Logga in
Logga in

Upplåtelse av järnväg Jörn-Norlunda

Trafikverket har tagit ett nytt steg i processen för att upplåta del av bandel 151 Jörn-Norlunda inom Skellefteå kommun och Arvidsjaurs kommun.

Trafikverket har tagit nytt steg i processen för att upplåta del av bandel 151 Jörn-Norlunda inom Skellefteå kommun och Arvidsjaurs kommun. Nu informerar vi närboende och berörda myndigheter om den planerade upplåtelsen och den kravbild som finns kopplat till detta.

Det är nu möjligt för berörda att lämna synpunkter på upplåtelsen. Vi har även tidigare informerat allmänheten om nuvarande planer i januari 2022, synpunkterna omhändertas i kommande steg i processen.

Har ni synpunkter på upplåtelsen, till exempel är närboende eller påverkas av järnvägen, kontakta oss senast 5 augusti per e-post eller post, ange diarienummer
TRV 2021/41952

E-post:
trafikverket@trafikverket.se

Postadress:
Trafikverket Ärendemottagningen
Fredrik Johansson
Box 810
78128 Borlänge

Fakta om bandelen

Bandelen är ca sju  mil lång, har inte använts sedan början av 1990-talet och den går inte trafikera i dagsläget. Bandelen ligger inom tre aktiva samebyar, det finns fastigheter nära spåret samt allmänna och enskilda vägar som korsar. För att kunna köra på spåret igen behöver banan byggas om för ca 4 miljarder kronor ske.

Vilka krav ställer Trafikverket på den som tar över järnvägssträckan?

Upplåtelsen gäller i 30 år. Med en upplåtelse kommer möjligheter men även objektsspecifika krav på kommande infrastrukturförvaltare/nyttjanderättsinnehavare.

 • Det ska vara ett allmänt spår som kan nyttjas av annan trafik.
 • Berörd sträcka ska kunna trafikeras i sin helhet efter 15 år från avtalstecknande.
 • Testrafik kan nyttja bandelen minst 60% av tiden.
 • God trafiksäkerhet ska råda där bilvägar korsar spåret.
 • Intressent har minst kreditbetyg A enligt Dun & Bradstreet eller minst riskklass 3 enligt Upplysningscentralens företagsupplysning (UC), med undantag för nya företag.
 • Intressent ska visa årsomsättning på minst 10 miljoner SEK under föregående år.
 • Avgift för arrende tas ut årligen, regleras i kommande avtal
 • Försvaret ska kunna köra trafik vid behov.
 • Omledningstrafik ska kunna köra på sträckan vid extraordinära händelser.
 • Nyttjanderättshavaren är skyldig att göra en miljökonsekvensanalys för att hantera rennäringens behov, samt bygga, utföra och underhålla ur den av analysen uppkomna åtgärder.
 • Miljöfrågor som buller och damm kring fastigheter mm ansvarar infrastrukturförvaltaren i sin helhet för.
 • Att arrendeavtalet av Trafikverket kan sägas upp om inte nyttjanderättsinnehavaren kommer igång med planerad verksamhet inom viss tidsperiod
 • Att Trafikverket ska ha möjlighet att, om behovet uppkommer, säga upp arrendeavtalet innan kontraktstidens utgång.

Karta