Logga in
Logga in

Klart för västra korridoren mellan Tjärnvik och Njurundabommen

Vi har utrett fyra lokaliseringsalternativ för dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan på etappen Tjärnvik-Njurundabommen. Nu har vi tagit ställning och det västra alternativet får ligga till grund för framtida planering.

Ställningstagandet vilar på Trafikverkets bedömning att den västliga korridoren sammantaget ger störst måluppfyllelse. En västlig korridor förordas även av länsstyrelserna i Gävleborgs och Västernorrlands län, Nordanstigs kommun och av Sundsvalls kommun.  Trafikverkets ställningstagande är inget beslut och kan därför inte överklagas.

Den västra korridoren

Korridoren som är 25-30 km lång börjar i söder vid befintlig driftplats i Tjärnvik, korsar E4 planskilt och går väster om Gryttjestjärnen. Här förläggs järnvägen i tunnel, alternativt i djup skärning. Därefter vidare norrut lokaliseras dubbelspåret i ett E4-nära läge till strax norr om Armsjön. I höjd med Nyråviken erhålls en landbro och strax norr därom, i höjd med Kavelbromyran, en tunnel. Korridoren fortsätter sedan i ett E4-nära läge, förläggs på landbro över Majåns dalgång, väster om Skrängstasjön och väster om Njurunda kyrka för att sedan ansluta till befintligt järnvägsspår i Njurundabommen. Vid Njurunda kyrka går järnvägen i djup skärning och förläggs i tunnel/tråg på avsnittet förbi kyrkan.

Vad händer efter ställningstagandet? 

För att kunna gå vidare och utreda en mer exakt lokalisering, en placering av en järnvägslinje inom korridoren, måste etappen komma med i kommande nationell plan för infrastrukturen.

– Det är idag oklart när nästa steg i planeringsprocessen kan påbörjas. Det finns i dagsläget inget beslut eller någon finansiering för att gå vidare i planering för att bestämma den mer exakta sträckningen, säger Peter Nyberg, projektledare.

Ställningstagandet har föregåtts av en tidigare förstudie och senare ett samråd där ett förslag lades fram att de två korridoralternativen skulle kompletteras med kombinationsalternativ. Efter fortsatt arbete med kombinationsalternativ och uppdateringar kring miljö samt utvecklad metodik för utvärdering av alternativ genomfördes ytterligare ett samråd våren 2021, som presenterade fyra alternativ på lokalisering.

Dubbelspårsutbyggnad Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan Gävle-Härnösand

I nationell plan för transportsystemet 2018-2029 är Ostkustbanan utpekad som en brist. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda bristen med målsättning att etapper är utredda till och med val av lokalisering så att de kan övervägas att lyftas in i nästa revidering av den nationella planen för transportinfrastrukturen.

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59