Logga in
Logga in

Nollvisionen idag: en tjugofemåring med framtidstro

Under 2021 omkom 210 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är mer än en halvering jämfört med för tjugofem år sedan. Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs.

Nyligen offentliggjorde Trafikanalys olycksstatistiken för trafiksäkerhet väg; 210 personer omkom i vägtrafiken förra året. Det är fler omkomna än 2020, då 204 människor omkom.

– Vi bedömer att utvecklingen är på väg åt rätt håll för att nå etappmålet år 2030, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket. Det finns dock en viss pandemieffekt som har bidragit till den positiva utvecklingen.

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Under 2021 var antalet omkomna i personbil, mc, moped och bland gående i stort sett  oförändrat i förhållande till 2020. Bland personer som färdats i lätt lastbil har antalet omkomna minskat något. Däremot var det fler omkomna cyklister 2021 (24 personer) jämfört med 2020 (16 omkomna cyklister). 

Utfallen för 2020 och 2021 har givetvis påverkats av ändrade förutsättningar i samhället på grund av pandemin. Ändrad trafikmängd och trafikens sammansättning ger en direkt påverkan.

Hastighetsefterlevnaden är fortfarande låg men har förbättrats under senare år, särskilt under åren 2020–2021. Ungefär hälften av alla förare håller hastighetsgränsen.

Nollvisionen 25 år – lika aktuell nu som då

Vi arbetar systematiskt med att förbättra trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Det ger resultat. När Nollvisionen antogs år 1997 var antalet omkomna i trafikolyckor omkring 500 per år. Det är betydligt fler än idag, trots att vägtrafiken har ökat under samma period. Bland framgångsfaktorerna märks tydligt att utvecklingen av säkrare vägar, fordon och miljöer för fotgängare har gett effekt.

Ambitiösa etappmål för Nollvisionen

Regeringen har beslutat om etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent. Det vill säga, högst 133 omkomna och högst 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Utgångsvärdet för etappmålen 2030 är medelvärden av olycksstatistiken år 2017–2019.

Nu kraftsamlar vi tillsammans med andra aktörer och alla som är ute i trafiken för att nå dessa utmanande mål – och Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas i trafiken. 

Aktionsplan med 33 aktörer och 250 åtgärder

Trafikverket initierade en tidigare aktionsplan, för perioden 2019–2022. Då medverkade totalt 14 aktörer, inklusive Trafikverket, med 111 åtgärder. Den senaste uppföljningen visade att 81 procent av de åtgärderna pågår eller är genomförda.

Nu sjösätter vi en ny aktionsplan för perioden 2022–2025 med 33 aktörer som deltar med 250 åtgärder. Tillsammans har de beskrivit sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik. Aktörerna är statliga myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer, försäkringsbolag och forskningscentra. Varje aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder.

Trafikverket deltar med 46 åtgärder. Några exempel är fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror, prioritering av åtgärder för att hastighetssäkra gång-, cykel- och mopedpassager samt montering av hoppskydd på flera höga broar på det statliga vägnätet för att motverka självmord i vägtransportsystemet.

Aktionsplanen beskriver åtgärder inom sex viktiga områden:

 • Rätt hastighet
 • Nykter trafik
 • Säker cykling
 • Säker gångtrafik (med fokus på fallolyckor)
 • Insatser mot självmord i vägtransportsystemet
 • Ledarskap för säker vägtrafik

Aktörerna som deltar i aktionsplan 2022–2025

 • Arbetsmiljöverket
 • Bil Sweden
 • Boverket
 • Cycleurope
 • Cykelfrämjandet
 • Dalatrafik
 • Folkhälsomyndigheten
 • Folksam
 • Fotgängarnas förening (FOT)
 • Göteborgs stad
 • Håll Nollan
 • IF försäkring
 • Länsförsäkringar
 • Malmö stad
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) *
 • Nordic Micromobility Association (NMA)
 • Polismyndigheten
 • SAFER
 • Sveriges bussföretag
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Sveriges motorcyklister (SMC)
 • Sveriges trafikutbildares riksförbund (STR)
 • Sveriges åkeriföretag
 • Stockholms stad
 • Trafikverket
 • Transportföretagen
 • Transportstyrelsen
 • TRB Sverige
 • Umeå kommun
 • Uppsala kommun
 • Västra Götalandsregionen

* NTF riks har ansökt om rekonstruktion i april 2022 vilket kan komma att påverka genomförandet av NTFs åtgärder som anges i Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025. De regionala föreningarna finns kvar.

Antalet omkomna och skadade ska fortsätta minska

I Trafikverkets förslag till Nationell plan för år 2022–2033 finns flera åtgärder för trafiksäkerhet på de statliga vägarna. I första hand handlar det om mittseparering och nya trafiksäkra vägsträckningar. I de regionala planerna finns möjlighet för samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på regionala vägar. Ett annat fokusområde är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister.

Ser man till utfallet 2021, ser utvecklingen på väg mot etappmålet bra ut. Däremot kommer inte infrastrukturåtgärderna i vårt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033, att vara tillräckliga för nå att etappmålet år 2030. Med andra ord, Trafikverkets insatser är betydelsefulla men vi kan inte säkra etappmålet på egen hand. Därför är det viktigt att fler gör mer – myndigheter, transportköpare och andra aktörer.

– De åtgärder som redovisas i aktionsplanen beskriver inte allt som krävs för att etappmålet år 2030 ska kunna nås. Men, aktionsplanens åtgärder visar på viktiga bidrag och vi måste alla tillsammans göra det vi kan för att rädda fler liv, avslutar Maria Krafft.