Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stockholm Central–Stockholm Södra

Nu startar den historiska satsningen att rusta järnvägen genom centrala Stockholm för framtiden. - En satsning för framtidens tåg och morgondagens resenärer.

Tre somrar i rad rustas en av landets mest trafikerade tågsträckor. Stockholm Central - Stockholms södra, som är en central pusselbit för tågtrafiken i hela landet. Upprustningen är det mest komplexa och tidskritiska Trafikverket gör på järnvägen de kommande åren. Allt moderniseras och byts ut. Järnvägen genom centrala Stockholm ska bli som ny.

Allt fler åker tåg. Det ställer höga krav på järnvägen, som ska vara punktlig och säker. Trafikverket gör nu en stor satsning på att rusta järnvägen för framtiden. Därför kommer sträckan stängas av för arbete under åtta veckor tre somrar i rad; 2018-2020. Den första avstängningen är från och med 25 juni 2018 till och med 19 augusti 2018.

Alla tåg till och från södra Sverige passerar samma sträcka. Trots att den bara är två kilometer lång är den avgörande för hela landets tågtrafik. I snitt passerar ett tåg var tredje minut – dygnet runt. Ett stopp här ställer till det.

Nuvarande spår och anläggning byggdes under 50-talet, och med alla person- och godståg som använder dem varje dag uppstår slitage. Nu rustas allt och moderniseras för framtidens tåg och morgondagens resenärer. Renoveringen innebär att den här viktiga järnvägssträckans tekniska livslängd förlängs med 80 år.

En komplex utmaning

Järnvägen genom centrala Stockholm går mellan Riddarholmen och Gamla Stan och passerar under Södermalm. Sträckan och kringliggande områden innehåller många angränsande anläggningar, broar och kulturhistoriska byggnader som är både värdefulla och känsliga och som måste tas hänsyn till. Det är ett komplext och tidskritiskt projekt som kräver planering på minutnivå och en omfattande logistikplanering.

Komplexiteten. Stora delar av anläggningen ska bytas eller renoveras från vattnet. Såväl broar och tunnlar som spår, kontaktledningar och teknik ska moderniseras och bytas ut.

Platsen. Sträckan påverkar tågtrafiken i stora delar av landet, primärt trafiken söderut och västerut. Åtta av tio tågresor börjar eller slutar i Stockholm. Det är en central pusselbit för en långsiktigt punktlig och pålitlig tågtrafik för hela landet.

Tidsaspekten. En så hårt trafikerad järnvägssträcka kan inte vara avstängd längre än absolut nödvändigt. Därför koncentreras stora delar av renoveringen till tre års sommaravstängningar. Det blir arbete dag och natt för att allt ska hinna bli klart.

Omgivningen. Järnvägen går genom centrala Stockholm med kulturminnesmärkta byggnader längs hela sträckan. Det ökar kraven på att arbetet sköts med största varsamhet för att minimera påverkan på området.

Störningar. Under sommaravstängningarna är varje minut dyrbar. Projektet arbetar dag och natt för att inte behöva stänga av trafiken mer än nödvändigt. Arbetet kommer att låta ibland. Det kan innebära störningar för verksamheter och boende i närområdet. För att störningarna ska vara så små som möjligt eller undvikas helt har Trafikverket valt arbetsmetoder som bullrar så lite som möjligt, även temporära bullerskydd sätts upp på arbetsplatsen.  

Det här gör Trafikverket vid upprustningssträckan Stockholm Central – Stockholms södra 2018-2020:

Bro över Tegelbacken
Bro över Norrström
Tråg och tunnel på Riddarholmen
Uppfartsramp på Riddarholmen
Bro över Söderström
Bro över Södermälarstrand
Bro söder om Söder Mälarstrand
Gångbroar över Söderström och Norrström
Gång- och cykelväg
Tunnel under Södermalm
Järnvägsanläggningen byts ut på hela sträckan

I upprustningen ingår att renovera området närmast järnvägen för gående. Säkerhets- och bullerskydd planeras sättas upp på hela sträckan mellan Södermalm och Tegelbacken.

2018: Säkerhets- och bullerskydden Riddarholmen, reparation av tunneltak och brostöd Söderströmsbron, reparation bron Tegelbacken. Sommar: reparation av samtliga byggnadsverk; i tunnlar och på broar. 

2019: Reparation brostöd Norrströmsbron, sommar: reparation hela sträckan och byte överbyggnad på Söderströmsbron och bron över Södermälarstrand. Ny gångbro parallellt med Söderströmsbron. Delar av järnvägsanläggningen byt ut.

2020: Byte av broöverbyggnad på Norrströmsbron och gång- och cykelbro byts ut. Resterande delar av järnvägsanläggningen byts ut.

2021 görs en hastighetsanpassning för de nya växlarna, därefter är upprustningen klar.

Logistiken – en utmaning

Tåg- och resenärslogistiken ska fungera smidigt och har krävt en omfattande planering och översyn. Trafikverket samordnar med och tar hänsyn till angränsande och pågående projekt samtidigt som tåg-, bil-, gång-, cykel- och båttrafik ska fungera under arbetets gång. Trafikverket anpassar stationerna Stockholms södra och Flemingsberg för de nya tillfälliga funktionerna som start- och slutdestination för tågen, optimerar flödena på stationerna, förstärker med tydlig skyltning och har informationsvärdar på plats.

Regional- och fjärrtågen söderifrån går inte hela vägen in till Stockholm Central. Fjärrtågen vänder vid Stockholms södra och regionaltågen vid Flemingsberg. Information om trafiken finns på tågföretagens hemsidor.

Fakta om Getingmidjan

Längd på sträckan:
2 km mellan stationerna Stockholm Central och Stockholms södra.

• Varav två tunnlar: 100 meter respektive 800 meter
• Varav två tråg och en uppfartsramp: totalt 300 meter
• Varav fem järnvägsbroar: totalt 700 meter
• Bro över Söderström: 200 meter
• Bro över Norrström: 240 meter

Förberedande arbeten inför första sommaravstängningen 2018

• på Stockholms södra för att klara tågvändningar och omhändertagande av resenärer till och från Stockholm Central
• på Älvsjö godsbangård som byggs om för att kunna fungera som tillfällig depå för uppställning av tåg
• i Karlberg där nya växlar byggs för att kunna köra dispenstrafik via Citybanan
• på Flemingsbergs station för att klara tågvändningar och omhändertagande av resenärer till och från Stockholm Central

Några exempel på utförda och planerade arbeten inom järnvägsanläggningen

• Skrotning av gammal kabel (el, tele, signal): 22 ton
• Ny kabel (el, tele, signal): 275 000 meter (ca: 28 mil)
• Omläggning av spår: 13 300 meter (ca: 13 mil)
• Rivning och flytt av kontaktledning: 16 700 meter (ca:17 mil)
• Omläggning och läggning av nya växlar: 53 växlar.

Kuriosa: 450 000 personer reser på den här sträckan under dessa åtta veckor under sommaren.

Kostnad: 3,1 miljarder SEK