Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiksäkerhet i fokus när Trafikverket står fast vid sitt vägförslag för E22

Trafikverket har nu utrett det så kallade skogsalternativet för en ny dragning av E22 mellan Lösen och Jämjö och väljer att inte gå vidare med det förslaget.

Utredningen visar att skogsalternativet är ett sämre alternativ än Trafikverkets förslag när det kommer till trafiksäkerhet, framkomlighet och påverkan på landskapet.

Det var vid samrådet på Jändelskolan som en grupp lantbrukare lämnade in ett förslag på en alternativ sträckning för E22 Lösen-Jämjö. Förslaget innebar en nordligare sträckning i skogsmark från Torstäva till den befintliga E22 vid Norra Binga. Trafikverket har utrett förslaget och kommit fram till att sträckningen inte fullt ut löser de problem som finns på sträckan mellan Lösen och Jämjö idag.

– Skogsalternativet skulle bara betjäna en tredjedel av trafiken öster om Torstäva. Två tredjedelar skulle vara kvar på den gamla E22:an mellan Torstäva och Ramdala med fortsatt dålig framkomlighet och trafiksäkerhet, säger Daniel Andersson, projektledare på Trafikverket.

Ett argument för skogsalternativet är att det innebär ett mindre intrång i jordbruksmark och betjänar den genomgående trafiken. Men totalt sett innebär alternativet att en ny väg byggs på en betydligt längre sträcka än i Trafikverkets förslag vilket skulle få negativa konsekvenser för andra intressen.

– Skogsalternativet innebär att den totala sträckan ny väg i området blir 4,5 kilometer längre än i Trafikverkets förslag. Det skulle innebära ett större intrång i ett tidigare väglöst landskap, säger Andersson.

Fördelarna med Trafikverkets förslag bedöms alltså överväga de nackdelar som intrånget i jordbruksmarken innebär. Enligt miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse men brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. E22 är utpekad som riksintresse för kommunikation, och en utbyggnad är att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och kan därmed ses som ett giltigt skäl till att bebygga jordbruksmark.

Beslutet om ny sträckning för E22 togs 2010 efter den vägutredning som då upprättades. Huvudmotiven till det valda alternativet var att det betjänade den största trafikmängden, var bäst för den lokala utvecklingen och gjorde minst intrång i landskapet eftersom befintlig väg utnyttjades så långt som möjligt. På alla dessa punkter bedömer Trafikverket alltså att det ursprungliga förslaget är betydligt bättre än skogsalternativet.

– När vägplanen är fastställd finns det möjlighet att överklaga beslutet och då går frågan till regeringen för beslut, avslutar Andersson.

Trafikverket samanställer just nu alla de inkomna synpunkterna och bearbetar förslaget för att hitta de bästa lösningarna. Till hösten kommer förslaget att ställas ut för granskning och då får berörda åter möjlighet att komma med synpunkter.