Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Här ska den nya vägsträckan Norr Amsberg–Sifferbo på E16/väg 70 byggas

Av fyra alternativa geografiska områden för den nya vägen mellan Norr Amsberg och Sifferbo går Trafikverket vidare med ett område som ska ge en tryggare och säkrare väg mellan Borlänge och Djurås.

E16/väg 70 är Dalarnas viktigaste och mest trafikerade väg. Vägen mellan Borlänge och Djurås går genom ett kulturlandskap med omfattande bebyggelse, små byar och hus nära vägen, där även fotgängare och cyklister rör sig. Det ökar risken för olyckor. Trafikverkets mål är att bygga om vägen till en mötesfri väg. Det ger en tryggare och smidigare transportväg för alla trafikanter.

Området är en kombination av två tidigare alternativ

Efter en period med samråd och utredningar av fyra alternativa korridorer (stora geografiska områden) för vägsträckan mellan Norr Amsberg och Sifferbo har nu Trafikverket beslutat om vilket alternativ som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Den valda korridoren är en kombination av två utredda alternativ. Exakt hur väglinjen ska se ut inom den cirka 500 meter breda korridoren beslutas längre fram, efter fortsatt projektering.

– Vi ser mycket positivt på att ha hittat ett alternativ som möjliggör en längre sträcka med mittseparering och där cykelvägar, lokaltrafik samt kollektivtrafik kan separeras från E16/väg 70, detta höjer trafiksäkerheten markant. Det är även en lösning som kan erbjuda goda möjligheter för regional utveckling på sikt. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att en nydragning av en europaväg ger påverkan på omgivningen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Målen uppfylls i hög grad

Beslutet vilar på Trafikverkets bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets mål. Resultatet blir en hållbar anläggning som leder till ökad säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för samtliga trafikanter. Kombinationen av de två korridorerna ger möjligheter att minimera intrång och negativa konsekvenser i odlingslandskap, våtmarker och skyddsvärda områden, och den ger utrymme för skyddsåtgärder.

Beslutet om lokaliseringen kan inte överklagas särskilt, utan ingår i prövningen av vägplanen som helhet.

Några av motiven för vald korridor:

  • Säkerheten, framkomligheten och kapaciteten ökar utmed sträckan när 2+1-väg och mitträcke byggs utmed hela den nydragna delen. Det kommer inte att finnas några direktutfarter utmed E16/väg 70. Korridoren ger en längre del nydragen väg, vilket är bättre för måluppfyllnaden.
  • Gång- och cykelstråk, lokaltrafik och kollektivtrafik separeras från E16/väg 70. Det leder till en god standardhöjning med ökad trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet för samtliga trafikanter.
  • Det blir en positiv regional och lokal utveckling, med ett hållbart transportsystem.
  • Korridoren bedöms bli samhällsekonomiskt lönsam.

Korta fakta

Vad: Mötesfri väg mellan Borlänge och Djurås.
Varför: Sträckan är en av Dalarnas mest trafikerade och olycksdrabbade vägar.

Nuläge:
Etapp 1: Mellstarondellen–Norr Amsberg; fastställd vägplan (vann laga kraft 18 februari)
Etapp 2: Norr Amsberg–Sifferbo; vägkorridor beslutad (8 april)
Etapp 3: Sifferbo–Djurås; vägplanearbete pågår.

Projektet är med i Trafikverkets förslag för Nationell plan för transportsystemet 2018–2029.
Byggstart: Preliminärt 2021.