Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu startar arbetet med att öka säkerheten på E16 Borlänge–Djurås

I juni börjar Trafikverket bygga om E16 mellan Borlänge och Djurås till en mötesfri väg, vilket ökar trafiksäkerheten rejält. För gående och cyklister blir det ett separerat gång- och cykelstråk. Först ut är sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg.

- Vi arbetar ständigt med att förbättra trafikmiljöerna för att öka trafiksäkerheten och skapa hållbara transporter. Mötesseparerade vägar är ett effektivt sätt att uppnå bättre trafikmiljö. Säkra gång- och cykelvägar, som vi nu kan åstadkomma här, är också väldigt viktiga. Det känns bra att vi nu möjliggör för en säker, klimatsmart och hälsosam pendling, säger Patrick Svärd som är Trafikverkets projektledare.

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och kapaciteten på E16 mellan Borlänge och Djurås bygger nu Trafikverket om vägen. Vägen byggs i huvudsak om till en 2+1 väg med mitträcke som förhindrar frontalkollisioner. En kortare sträcka på cirka två kilometer kommer att bli fyrfilig, så kallad 2+2 väg.

Utfarterna längs E16/väg 70 blir färre och säkrare. Gång- och cykelstråk och lokaltrafik separeras från E16/väg 70.  Längre fram i projektet bygger Trafikverket viltstängsel samt ett flertal djurpassager som ska göra det möjligt för djur att passera under vägen på ett säkert sätt.

Bullervallar och bullerskärmar byggs för att skydda fastigheter från buller. Trafikverket tar höjd för hur bullersituationen ser ut om cirka 25 år.

När allt är klart blir det kortare restider. Hastighetsgränserna ökas från nuvarande 60 km/tim till 80 km/tim respektive från 80 km/tim till 100 km/tim.

För att uppnå en klimatneutral infrastruktur senast år 2050 ställer Trafikverket krav på projektets entreprenörer att reducera klimatbelastningen i projektet med 15 % i relation till normalläget (utgångsläget år 2015).

Startar i juni med vägsträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg

Arbetet på sträckan mellan Borlänge och Djurås är indelat i tre etapper. Arbetet med den första etappen, mellan Mellstarondellen och Norr Amsberg, startar i juni.

– Det känns väldigt bra att vi äntligen kan börja skapa värdefulla förbättringar som håller länge. Vi börjar nu med avverkning inför breddningen av den befintliga vägen och bygger en förbiledningsväg som behövs när vi bygger passageporten in till Norr Amsberg. Vi ska även genomföra viktiga insatser för att skydda grundvattnet, säger Patrick Svärd.

Vägen öppen hela tiden

Arbetet med sträckan Mellstarondellen–Norr Amsberg pågår fram till mitten av 2023. Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela ombyggnationen. Hastigheten kommer att sänkas där aktivt arbete pågår för att säkra arbetsmiljön för de som arbetar på vägen.

Samtidigt genomförs en del andra upprustningar av vägnätet kring Borlänge. I sommar gäller det bland annat upprustning av väg 293 och nybyggnation av cirkulationsplatser vid E16/Masergatan. Vissa perioder kommer det att leda till köer på E16. Trafikverket ber om överseende för de störningar som arbetena orsakar.

Tre etapper

Ombyggnationen av E16 Borlänge–Djurås är indelad i tre etapper; Mellstarondellen–Norr Amsberg, Norr Amsberg–Sifferbo och Sifferbo–Djurås. Vägplanen för Sifferbo–Djurås är nu inlämnad för fastställelse. För Norr Amsberg–Sifferbo pågår vägplanearbete där man just nu hanterar synpunkter som kommit in under granskningsperioden för sträckan.

Byggstart för etapp 2 och 3 blir tidigast under andra halvan av 2023 och beräknas i nuläget vara färdigställt i slutet av 2026.

Nollvisionen- mötesseparering är en framgångsfaktor

Under perioden 2007-2020 har antalet omkomna i Sverige mer än halverats (60 procent) trots att trafiken har ökat med nästan 8.5 procent och befolkningen med 10 procent. Mötesseparering, sänkta hastigheter och säkrare fordon bidrog starkt till 2020 års resultat med 204 omkomna i trafiken. Nu görs bokslut för det etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska ha minskat till max 220 år 2020.

En långsiktig åtgärd för ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet är att bygga mötesseparerade vägar som förhindrar frontalkollisioner. Under 2020 har det skett en positiv utveckling av ökad andel mötesseparering.