Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fler vägar för 74-tons-lastbilar i mellersta Sverige

Nu öppnas ytterligare 3 944 kilometer statlig väg i mellersta Sverige för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.
Redan 1 juli 2018 öppnades 6 706 kilometer av det statliga vägnätet i Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland för 74 ton tunga lastbilar. Nu, i det andra skedet, kommer ytterligare vägsträckor att öppnas.

För mellersta Sverige innebär det att 10 650 kilometer väg, det vill säga drygt 40 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Näringslivet ser positivt på utökningen av BK4

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

–  För regionens exportintensiva industri, ofta långt från marknaden, är arbetet med att effektivisera transporter av stor betydelse för att stärka konkurrenskraften. Det är ett kontinuerligt arbete där BK4 är en viktig del. Alla transportslag måste optimeras i ett sammanhang och var för sig för att klara miljö-, företagsekonomiska- och trafiksäkerhetsmässiga mål i ett hållbart samhälle, förklarar Anders Eriksson, regionchef för Handelskammaren Mittsverige.

Anders berättar även att det blir viktigt att upprätta funktionella stråk i hela landet och inom rimlig tid, för att skapa effektivare godstransporter – ett arbete som bör göras i samverkan mellan näringsliv och offentliga myndigheter.

Antal kilometer per län som tillåter 74 ton tunga lastbilar

Län 2018 2019 Totalt
Västernorrland 400 2200 2600
Jämtland 2220 80 2300
Gävleborg 1270 1010 2280
Dalarna 630 650 1280
Värmland 2186 4 2190

BK4-vägnätet utökas successivt i landet, i dialog med näringslivet

Förra året öppnades cirka 11 600 kilometer statlig väg i hela landet för den nya bärighetsklassen, BK4. Under 2019 planeras BK4-vägnätet att utökas med ytterligare cirka 9 000 kilometer. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029.

Målet är att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden

Trafikverket har en långsiktig målsättning om att upplåta hela BK1- vägnätet för BK4 i framtiden. framtiden (BK1 tillåter 64 ton och utgör 95 procent av det allmänna vägnätet). Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4 då cirka tio procent av de statliga vägarna och cirka 800 broar behöver förstärkas för att klara belastningen.

Bärighetsklasser

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.
BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1.

Bärighetsklass BK4 – vägar för trafik upp till 74 ton