Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klart för ny sträckning av dubbelspår från Gävle och norrut

Trafikverket planerar att bygga nytt dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. Dubbelspåret kommer att halvera restiderna, fyrdubblar kapaciteten och öka punktligheten. Nu är det klart var de första 4 milen från Gävle och norrut ska lokaliseras.

En utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall halverar restiderna och fyrdubblar kapaciteten. Sårbarheten minskar och tågens punktlighet ökar. I dag är restiden cirka 2 timmar och 10 minuter Sundsvall-Gävle med snabbtåg. Med fullt utbyggt dubbelspår är målet att restiden ska vara cirka 1 timme.

Valet av sträckning från Gävle och norrut är klart
Trafikverket har utrett två lokaliseringsalternativ för dubbelspår på den ca 4 mil långa sträckan Gävle–Kringlan. Antingen dubbelspår i ny sträckning, i huvudsak samlokaliserad med väg E4 (Västligt alternativ), eller utbyggnad till dubbelspår i anslutning till befintlig järnväg (Östligt alternativ).

Nu är det klart att järnvägen ska lokaliseras i den västliga korridoren. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter, och i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Beslutet bygger också på genomförda samråd.

Den Västliga korridoren innebär en utbyggnad i ny sträckning västerut från Gävle Central, där Ostkustbanans två spår placeras intill Bergslagsbanans två befintliga spår fram till läget för föreslagen ny regionaltågsstation, Gävle Västra. Medan Bergslagsbanan fortsätter vidare åt sydväst efter Gävle Västra, föreslås Ostkustbanan fortsätta norrut och, på bro eller hög bank, korsa först Hamnleden och sedan väg E4, ungefär i höjd med norra infarten till Gävle.

I detta utredningsalternativ föreslås att Ostkustbanan och Norra Stambanan/Ockelbobanan har en gemensam sträckning från Gävle Central och cirka 12 kilometer norrut innan en ny förbindelse skapas till befintligt spår mot Ockelbo väster om väg E4. Vid Hagsta finns möjlighet för en framtida ny regionaltågsstation.

Nu väntar en flerårig planprocess där spårens position inom den valda korridoren ska bestämmas. Bygget beräknas kosta fem miljarder. Projektet finns med i gällande nationella planen som sträcker sig fram till 2029 där 3,6 miljarder är avsatta för Gävle- Kringlan.

- Det första spadtaget kan troligast tas tidigast 2026. Vi räknar med cirka fem års byggtid. De kvarvarande 1,4 miljarderna räknar vi med kommer i med i nästa planperiod, säger Ragnhild Brändeskär, projektledare på Trafikverket.

Att bygga dubbelspåret i den västra korridoren bedöms ge flera fördelar:

  • Möjliggör en ny regional hållplats i Tolvfors, benämnd Gävle Västra, som kommer att trafikeras av tågtrafik utmed både Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan (Ockelbospåret), vilket främjar den regionala utvecklingen.  
  • Bedöms ge en mindre påverkan på miljön jämfört med det Östliga alternativet.
    För vissa aspekter bedöms positiva konsekvenser uppstå då befintlig bana passerar förbi fler boende än det Västliga alternativet. Befintlig järnväg rivs.
  • Gällande målet med snabba transporter är det västliga alternativet att föredra då en helt ny sträckning ger bättre förutsättningar att optimera spåret och nå teknisk målstandard avseende hastighet och därmed bidra till att nå uppsatta restidsmål.
  • Ge minimala störningar för tågtrafiken under byggtiden, till skillnad mot det Östliga alternativet som byggs ut i anslutning till befintlig järnväg och bedöms ge stora störningar under flera års tid, då en förutsättning är att tågtrafiken ska fortgå under byggtiden.
  • Möjliggör genomförande av statens avtal med Gävle kommun och Region Gävleborg om bostadsbyggande på Näringen genom att möjliggör en framtida flytt av Gävle godsbangård till Tolvforsskogen. Flytten frigör centrumnära ytor för bostadsbebyggelse samt avlägsnar godsbangården från Gävle stads dricksvattentäkt (flytt av godsbangården ingår ej i projektet).

Sammantaget bedöms det västliga alternativet bidra till att uppfylla målet för Ostkustbanan bäst.

 

Bakgrund
Ostkustbanan ska vara trafiksäker och robust, med minimal risk för störningar och hög tillförlitlighet för tågtrafiken. Att möjliggöra en växande utbildnings- och arbetsmarknad som främjar ett konkurrenskraftigt näringsliv. Att eftersträva de nationella miljökvalitetsmålen genom att öka järnvägens konkurrenskraft och andel av transporterna samt minimera järnvägens miljöpåverkan. Att göra transportsystemet mer tillgängligt och tillgodose transportbehoven likvärdigt för alla människor.

Ostkustbanan sträcker sig från Stockholm till Sundsvall, där Ådalsbanan tar vid norrut och Mittbanan västerut. Den cirka 22 mil långa järnvägssträckan mellan Gävle och Sundsvall är enkelspårig och har långa avstånd mellan dagens 25 mötesstationer. Under de senaste 10 åren har trafiken på Ostkustbanan nästan fördubblats, vilket har bidragit till en ständigt växande kapacitetsbrist.

Ostkustbanans del mellan Gävle och Sundsvall, är en viktig del i kuststråket bestående av Norrbotniabanan, Botniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan. Tillsammans förbinder de norrlandskusten från Luleå, via Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle, Uppsala till Arlanda/Stockholm