Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En milstolpe för dubbelspåret mellan Ängelholm och Helsingborg

Stora steg har tagits för att förverkliga dubbelspåret på sträckan Ängelholm–Helsingborg, Romares väg. Länsstyrelsen godkände järnvägsplanen så nu återstår för Trafikverket att pröva projektet i sin helhet.

Västkustbanan har byggts ut successivt och nu återstår bland annat den enkelspåriga sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg. Trafikverket planerar att bygga ut sträckan från 2020 till 2023.

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen och på så sätt minskas utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

– Det känns givetvis mycket bra att vi nu nått denna milstolpe som tar oss ett stort kliv närmare förverkligandet av projektet, säger Åsa Rosberg projektledare Trafikverket.

Fakta

Järnvägsplanen är en lagstadgad del i processen att bygga järnväg och ger en detaljerad beskrivning av vad det är som ska byggas, hur det ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen. Länsstyrelsen i Skåne har tillstyrkt järnvägsplanen. Nästa steg i planeringsprocessen är redan taget; planen ligger nu för fastställelseprövning hos Trafikverket. Innan utbyggnaden kan påbörjas måste dock järnvägsplanen fastställas och vinna laga kraft.

Fastställelseprövning innebär att projektets påverkan på exempelvis miljö, hälsa, intrång och olägenheter prövas i sin helhet. Järnvägsplanen fastställs om Trafikverket kommer fram till att planen för Ängelholm–Helsingborg, Romares väg kan godtas och att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen.

Mindre justeringar av järnvägsplanen har utförts under arbetets gång och utifrån inkomna synpunkter under granskningen.Hur och när beslutet kan överklagas meddelas i samband med besked om fastställelsebeslut. Trafikverket lämnar eventuella överklaganden till regeringen, som avgör frågan.

Järnvägsplanen har tagits fram i ett nära samarbete med Helsingborgs stad och Ängelholms kommun. För att möjliggöra projektet har kommunerna tagit fram sex detaljplaner.