Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flera järnvägssatsningar föreslås i Region Nord i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018–2029

De föreslagna åtgärderna inom Region Nord innebär att järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut. De ska leda till ett konkurrenskraftigt näringsliv, ökad trafiksäkerhet och tillgänglig landsbygd. Med ny teknik skapas morgondagens transportsystem.

Nu har Trafikverket lämnat in förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 till regeringen. Trafikverkets Region Nord, som omfattar Norrbotten och Västerbotten, har föreslagit åtgärder för att ge förutsättningar för att skapa ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Stora åtgärder som pekas ut i regionen är satsningen på ny kustnära järnväg- Umeå–Skellefteå (Norrbotniabanan), mötesseparering på flera vägsträckor samt kapacitetsåtgärder på farleden in till Luleå hamn.

Med ett kraftigt ökat anslag till järnväg möjliggörs en upprustning av järnvägen och att dess funktionalitet kan återställas på stora delar av nätet, samtidigt som anslagen ger utrymme för utveckling. För regionens del ingår Malmbanan och Stambanan genom övre Norrland.

Den nya järnvägen mellan Umeå och Skellefteå och åtgärder som föreslås på främst E4 och E10 gör att det kommer att gå snabbare att resa. Detta är positivt för såväl personresor som godstransporter och bidrar till regionförstoringen i norra Sverige.

En satsning finns även på säkra gång- och cykelvägar och förbättringar för kollektivtrafik, vilket skapar bättre livsmiljöer där människor vill leva och arbeta.

I Luleå kommer ombyggnaden av Luleå C bidra till att kommunen kan utveckla den centrumnära bebyggelsen. Satsningarna på dubbelspår Umeå C–Umeå Ö och Luleå C bidrar till att förbättra samspelet mellan trafikslagen vilket är viktigt för att få en bättre effektivitet för både gods- och persontransporter i hela regionen.

Med ny teknik och digitalisering skapas morgondagens transportsystem. Ett nytt trafikstyrningssystem installeras för järnvägen.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Läs mer om planförslaget här:
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029
Förslag till nationell plan för transportsystmet 2018–2029 (pdf-fil, 521 kB)

Bakgrund

Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjöfart och luftfart. Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än nuvarande plan.