Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen i fokus för bättre tillgänglighet mellan Stockholm och Oslo

För att möta den regionala utvecklingen och det ökade behovet av person- och godstransporter och stärka transportsystemets kapacitet inom stråket Stockholm–Oslo har Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie.

Mellan Stockholm och Oslo görs varje år ett stort antal resor och transporter och det finns behov att utveckla transportsystemet i stråkets olika delsträckor. I samverkan med bland annat regioner, kommuner, näringslivet samt norska Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen har Trafikverket tagit fram flera förbättringsförslag för stråket.

Konkurrenskraftiga restider och godstransporter

Med de nationella transportpolitiska målen som utgångspunkt, har Trafikverket beskrivit brister och formulerat mål samt tagit fram åtgärdsförslag, främst för järnväg där möjligheterna till utveckling bedöms vara störst. Förslagen omfattar exempelvis utbyggnader av befintlig järnväg, nya järnvägslänkar, utbyggnad till mötesfria vägar, bättre busstrafik och motorvägshållplatser. För att knyta samman trafikslag finns till exempel förslag på resecentrum, gemensamma biljettsystem och infartsparkeringar.

– För järnväg kan de långsiktiga målen sammanfattas med stärkt konkurrenskraft, kortare restid mellan ändpunkterna Stockholm och Oslo samt ett attraktivt transportsystem för pendling mellan större städer inom stråket. För vägnätet är målen att bygga bort flaskhalsar och öka trafiksäkerheten, säger Jan Lindgren, projektledare på Trafikverket.

Åtgärdsförslag med perspektiv på över tjugo år

Utredningen är i ett tidigt planeringsskede och omfattar åtgärdsförslag från de närmaste åren till efter år 2040. Nu fortsätter processen med slutrapporten som ett gemensamt planeringsunderlag. Trafikverket ansvarar för att etablera och samordna arbetet och skapa mötesplatser för fortsatt samverkan med fördjupande utredningar för utveckling av stråkets transportsystem.