Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fler vägar för 74-tons lastbilar i Västerbotten och Norrbotten

Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 och därmed för lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär färre fordon för att transportera samma mängd gods, vilket är bra för både näringsliv och klimat.

Den nya bärighetsklassen, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med dagens 64 ton.
Redan 1 juli 2018 öppnades 4900 kilometer av det statliga vägnätet i Västerbotten och Norrbotten för 74-ton tunga lastbilar. Nu, i det andra skedet, kommer ytterligare vägsträckor att öppnas. Först ut är Västerbotten och Norrbotten som öppnar den 1 april. Under 2019 ska övriga delar i landet följa efter och öppna fler vägar som tillåter 74 ton.

För Västerbotten och Norrbotten innebär det att 5 750 kilometer väg, det vill säga 32 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

-  Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Näringslivet ser positivt på utökningen av BK4

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

- Det är viktigt att vi alla fortsätter att arbeta för mer miljövänliga transporter, särskilt i norra Sverige med långa avstånd. Våra transporters miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar jämfört med 64 tons bilar. Tillgången på skog som naturresurs och transporterna av den är viktig del i vår omställning mot en bioekonomi (användning av förnybara råvaror), säger Henrik Engman, kundansvarig på Sveaskog.

BK4-vägnätet utökas successivt i dialog med näringslivet

Förra året öppnades cirka 11 800 kilometer statlig väg i hela landet för BK4. Under våren och sommaren 2019 kommer ytterligare cirka 4 500 kilometer att öppnas. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029.

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet (tillåter 64 ton och utgör 95 procent av det allmänna vägnätet) för BK4 i framtiden. För att kunna uppnå visionen kommer det att krävas en hel del förstärkningsarbeten på både vägar och broar.

Bärighetsklasser

Bärighetsklass, BK, används för att gradera bärighet och svarar på frågan hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med.

BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar.
BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre.
BK4: Max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på tillåtet axeltryck jämfört med BK1.

Bärighetshetsklass BK4 – vägar för trafik upp till 74 ton