Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu anpassar vi hastighetsgränserna på våra vägar

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen - ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

– Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först! säger Angelica Qarlsin, strategisk planerare, Trafikverket.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen höjas från 90 till 100 km/tim eller högre.

På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn).

På lång sikt kan säkra system byggas, på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar. 

–Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Trafikverket har inte medel att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Angelica Qarlsin. 

Tidsförlusten är 50 sekunder per mil

Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. I rusningstid, då mycket av arbetspendlingen sker, är tidsförlusten betydligt lägre än så.

Den tunga trafiken påverkas inte nämnvärt av hastighetssänkning, eftersom det redan finns en hastighetsgräns på maximalt 80 km/timmen för tung lastbil med släp.

Under 2019 anpassar vi hastighetsgränserna på ytterligare vägar i Västerbotten

I slutet av juli skickades ett antal remisser med förslag gällande specifika vägar med fordonsflöden över 2000 fordon ut till kommuner, Region Västerbotten, Polisen samt andra aktörer. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av november. På sikt har Trafikverket ambitionen att bland annat hela E4:an och delar av E12 ska få mitträcke.

Förslag till hastighetsförändringar i Västerbotten 2019 berör följande vägar:

 • E4 sträckor mellan Djäkneboda – Bygdeå samt Sikeå – Yttervik (Bureå)
 • E12 mellan Holmsund, Obbola och Umeå
 • E45 sträckor söder resp. norr om Vilhelmina
 • Väg 95 mellan Skellefteå och Boliden
 • Väg 363 mellan Umeå och Tavelsjö
 • Väg 364 mellan Hjoggböle och Tjärn, Skellefteå
 • Väg 531 mellan Holmsund och Umeå
   

Fakta

Antalet dödade i vägtrafiken har länge minskat. Men utvecklingen har planat ut de senaste åren och antalet dödade ökade 2018 i hela landet. Under 2018 dödades 324 personer i vägtrafiken, vilket är 72 fler än under 2017.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Krockvåldet varierar vid olika hastigheter. Om du kolliderar i 80 km/tim i stället för 90 km/tim minskar risken att omkomma med 40 procent.

Sedan 2008 har Trafikverket arbetat med att justera hastigheterna på statliga vägar efter vägens standard. Fram till år 2025 kommer cirka 425 mil statlig väg att skyltas om till en lägre hastighetsgräns. Under samma period kommer cirka 120 mil väg får höjd hastighetsgräns eftersom vi bygger och höjer säkerhetsstandarden.

För vägar utan mitträcke kommer hastighetsgränsen att sänkas till 80 km/tim – med undantag för vägar med lite trafik, under 2000 fordon/årsmedeldygn.

Genom att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard, med omskyltning samt om- och nybyggnad under perioden 2014–2025, kan ungefär 16 liv räddas per år (varav sju liv till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor och nio liv till följd av om- och nybyggnad).

Pågående ombyggnationer utmed E4

Utmed E4 är vår målsättning att hela E4 ska mittsepareras men det tar tid och de delsträckor som ännu inte mittseparerats är i olika skeden inom planeringsprocessen. Läs vidare på

De sträckor som idag finns finansiering för är följande:

 • Djäkneboda – Bygdeå – Byggstart planeras kommande år
 • Sikeå – Gumboda – Byggstart tidigast 2021
 • Gumboda - Grimsmark – ingår i Nationella planen för infrastrukturåtgärder 2018-2029 för åtgärd år 2024-2029, framtagande av vägplan pågår
 • Broänge – Ljusvattnet – ingår i Nationella planen för infrastrukturåtgärder 2018-2029 för åtgärd år 2024-2029, framtagande av vägplan pågår
   

Av de berörda sträckorna för förslag om hastighetsförändring på E4 där det ännu inte finns finansiering för mittseparation är

 • Grimsmark – Broänge, projektet är vilande
 • Ljusvattnet – Yttervik (Bureå), projektet är vilande