Logga in
Logga in

Trafikverkets uppdrag inom Rådet för hållbara städer

Regeringen har inrättat Rådet för hållbara städer, ett forum som består av tio statliga myndigheter och en intresseorganisation. Trafikverket är en av myndigheterna.

Rådets uppgift är att stötta kommuner i deras arbete med mål 11 i Agenda 2030. Mål 11 handlar om hur städer och samhällen ska kunna bli hållbara.

Konkreta åtgärder för att utveckla hållbara städer

Rådet för hållbara städer är en vidareutveckling av den tidigare Plattformen för hållbar stadsutveckling. Rådet består av tio myndigheter och en intresseorganisation i stället för plattformens fem myndigheter. Rådets uppdrag är att genomföra konkreta åtgärder som ska stötta kommuner i deras arbete med att utveckla hållbara städer.

Arbetet pågår till maj 2022. Fram tills dess ska rådet varje år presentera en samlad åtgärdslista med genomförda och planerade åtgärder som främjar en utveckling av hållbara städer. Åtgärdslistan presenteras på konferensen Arena Hållbar Stad som hålls varje år.

Varje år ska rådet dessutom redovisa till regeringen vilka åtgärder som är strategiskt viktiga för arbetet med hållbara städer, men som helt eller delvis ligger utanför de deltagande myndigheternas och intresseorganisationens ansvar. Rådet ska även lämna förslag på vilka eventuella stadsutvecklingsfrågor som behöver utredas.

Boverket har fått i uppdrag att upprätta ett kansli som stöd i rådets arbete.

Trafikverkets uppdrag inom hållbara städer

Alla myndigheter som ingår i rådet ska redovisa vilka uppdrag och åtgärder som myndigheten har genomfört eller har i uppdrag att genomföra. De åtgärder som genomförs stärks genom samverkan.

Trafikverket deltar i många av åtgärderna och ansvarar för följande inom ramen för rådets verksamhet:

  • Trafikstrategiskt arbete
  • Regeringsuppdrag Arena om fossilfri tillgänglighet och transporteffektivitet i städer
  • Informationsutbyte samt tillgängliggörande av stöd för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik