Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilens roll i transportsystemet förändras

Sedan bilens genombrott i mitten av 1900-talet har biltrafiken stadigt ökat i takt med att människor fått det bättre ekonomiskt. Arbete, skola, handel och fritidsaktiviteter har byggts och organiserats utifrån bilen som norm.

Trafikverkets officiella prognoser indikerar att biltrafiken kommer att fortsätta öka. Men under senare år har detta ifrågasatts, bland annat därför att allt fler studier visar att personbilstrafiken inte har ökat överallt de senaste åren, utan i en del fall stagnerat eller till och med minskat.54 Särskilt i de stora städernas centrala delar har andelen som reser med bil minskat. En del menar att detta inte bara kan förklaras av en tillfällig konjunkturnedgång i ekonomin utan att det handlar om en större samhällsomvandling där bilens dominerande roll inte längre är självklar.

Det finns faktorer som talar för en sådan utveckling, som till exempel att fler bor i städer och att städerna under de senaste decennierna har förtätats från att tidigare ha glesats ut. Annat som verkar i samma riktning är förbättrad kollektivtrafik, ökad trängsel, trafikrestriktioner, trängselskatt och högre parkeringsavgifter och sämre tillgång till parkering samt ett ökat bränslepris.

Ekonomins betydelse för bilresandet

Ekonomiska incitament påverkar beteendet. Studier av bilkörning i Sverige 2002-2012 visar att boende i storstadsregioner, särskilt de med låga inkomster, påverkas mer av ökade bensinpriser och försämrad ekonomi exempelvis genom att i högre grad minska bilresandet. 55

Ändrat fokus i stadsplaneringen

Fokus i stadsplaneringen har svängt under de senaste decennierna, från att bygga städerna för biltrafik till att allt mer prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, åtminstone i städernas centrala delar. Samtidigt finns motverkande krafter i form av externa handelsetableringar, växande förorter och geografiskt vidgade arbets- och bostadsmarknader.

Diagram över trafikarbete
Trafikarbete för svenskregistrerade personbilar (miljontals mil). Trafikarbetet har sedan 2009 legat på en stabil nivå trots att antalet personbilar i trafik ökat. Genomsnittliga körsträckan har minskat med sex procent sedan 2009. Källa: Trafikanalys Pressmeddelande 2014-03-26