Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urbana miljökvaliteér får större vikt

Miljöförhållandena i tätbebyggda områden, som bullerstörningar och luftföroreningar från i synnerhet partiklar, får allt större politisk uppmärksamhet. När allt fler bor i städer ökar också intresset för miljö- och kulturvärdena i staden och dess närhet.

Luften vi andas i städerna är inte alltid så ren som vi skulle vilja. 97 Flera av landets städer klarar varken EU:s gränsvärden eller svenska miljökvalitetsnormer när det gäller luftkvalitet på alla gator. Det beror främst på utsläpp från vägtrafiken. I närheten av större leder och längs vissa gator kan det vara höga halter av bland annat kvävedioxid och partiklar.

Utsläppen kan ge ökade besvär hos personer med astma och andra luftvägssjukdomar. Trafikavgaser kan också påverka hjärt- och kärlsystemet samt ha betydelse för uppkomst av lungcancer. Många åtgärder prövas för att komma till rätta med situationen.

Bullerproblem i städer och tätorter

Buller från trafiken och andra verksamheter är ett annat besvärligt problem i täta och växande städer. Många kommuner upplever trafikbuller som den mest besvärande miljöstörningen. I planeringen för en tät, blandad och mångfunktionell stad har man ibland svårt att tillämpa kraven på skyddsavstånd och säkerhetsavstånd mellan bullerstörande trafik eller annan störande verksamhet och expanderande bebyggelse. Arbete pågår för att få fram en nyanserad vägledning för hantering av industribuller vid planering av ny bebyggelse exempelvis i närheten av hamnar. 98

Grönområden viktigt i stadsplaneringen

Parker, grönområden och rekreationsmiljöer bidrar till ökad livskvalitet och attraktivitet i staden. Fler boende i städer och tätorter ställer nya krav. Vikten av grönska och vatten i staden undervärderas ofta i planering, design och förvaltning. Betydande värden riskerar att gå förlorade när staden förtätas och grönytor bebyggs. Kombinationen av bebyggelse och grönska är uppskattad vilket syns i förhöjda fastighetsvärden och försäljningspriser kring vattendrag, parker och rekreationsområden med skog. Det gröna bidrar på flera sätt till en friskare befolkning. Vistelse i naturmiljöer förbättrar den mentala kontrollen, koncentrationsförmågan och hjärnans återhämtning. Grönområden i städer kan ge minskad biltrafik, mer cykling och större rörelsefrihet för barn. Attraktiva parker inne i städerna lockar många människor. Verktyg och metoder för att kunna hävda dessa värden i planering, beslutsprocesser och förvaltning behöver vidareutvecklas.99