Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsläppen från transporter är en växande global utmaning

Under det senaste decenniet har klimatutmaningen varit en dominerade fråga på den politiska agendan.

Många anser att för lite görs. Trots det spelar klimatfrågan en central roll för vilka åtgärder som utförs i infrastrukturen, hur ekonomiska styrmedel utformas, vilka krav som ställs på fordon och vilken teknisk utveckling som finansieras. Bakom viljan att fasa ut fossila bränslen finns även geopolitiska och ekonomiska motiv.

Hårdare krav att vänta

Trots en positiv trend med minskade koldioxidutsläpp i bland annat Sverige innebär dock nuvarande utveckling att gapet ökar mellan målet och den prognostiserade utvecklingen. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt. Mellan 1990 och 2010 ökade koldioxidutsläppen i världen som helhet med 44 procent.78 Transporternas utsläpp ökade ännu snabbare, med 55 procent. Hårdare krav är därför att vänta för att driva på förändrade beteenden, teknisk utveckling, nya bränslen och en mer energieffektiv inriktning i bebyggelse- och infrastrukturplaneringen.

Minskade koldioxidutsläpp från transporter förutsätter minskad biltrafik, effektivare logistik och överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart inom några decennier.

Trafikverkets prognoser, som ligger till grund för den långsiktiga planeringen, visar dock på en annan utveckling.

Utsläppen från transporter minskar i Sverige

Under senare år har utsläppen av växthusgaser från transporter minskat i västra Europa och i Sverige. Mellan 2007 och 2011 minskade utsläppen från inrikes transporter inom de 15 gamla EU-länderna med sju procent. Den positiva utvecklingen beror på flera faktorer. Viktigast är den kraftiga energieffektivisering av personbilar som är ett resultat av strängare EU-krav på nya bilars koldioxidutsläpp. Tillsammans med nationella styrmedel har detta bidragit till att koldioxidutsläpp och energieffektivitet blivit ett konkurrensmedel för biltillverkarna.

En annan faktor är att andelen förnybar energi har ökat. År 2011 utgjorde biobränslen cirka 5 procent av de drivmedel (bensin och diesel) som användes inom transportsektorn i EU.79 År 2006 var denna andel knappt 2 procent.80 Under 2013 ökade andelen biodrivmedel inom vägtrafiken i Sverige från 7,9 procent till 9,8 procent. Ökningen i Sverige beror till största delen på ökad inblandning av HVO, hydrerade växtoljor, i diesel.

Plan för minskning av koldioxid

För att klara en minskning av växthusgaser med 80 procent till 2050 anger EU att utsläppen från transporter behöver minska med 54–67 procent till 2050. Världsbanken betonar vikten av att arbeta med beteendefrågor i detta sammanhang, och man skriver att "mitigating greenhouse gases in transport is a matter of changing the behavior of an enormous number of people".81

Utredningen för fossilfri fordonstrafik lämnade sitt betänkande i slutet av 2013. Den bedömde att det är möjligt att minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid i Sverige med upp till 90 procent till 2030 jämfört med 2010. Med ett mindre ambitiöst scenario blev reduktionen 60 procent. Som etappmål för 2030 föreslogs att utsläppen skulle minska med 80 procent jämfört med 2010. Utredningen föreslog ett stort antal åtgärder och styrmedel i riktning mot detta mål.