Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förändrad världshandel får särskilda återverkningar på sjö- och luftfart

När Kina, Indien och andra länder med snabb ekonomisk utveckling ökar sin andel av världens samlade BNP kommer världens transportarbete att öka, samtidigt som det ändrar skepnad.

Den globala handeln kommer i högre utsträckning att ske mellan olika delar av "den nya världen" och i mindre grad mellan de gamla ekonomierna.

Avståndet påverkar handeln

Handelsutbyte präglas emellertid inte bara av marknadens storlek, utan också av det geografiska avståndet. Närheten från Sverige till de växande marknaderna i Öst- och Centraleuropa talar för att vi får ett ökat ekonomiskt utbyte med dessa marknader. Varuflödena i den svenska utrikeshandeln förutses därmed öka till och från marknader öster och sydost om Sverige. Hantering av råvaror i Barentsområdet ser också ut att ha en betydande utvecklingspotential under lång tid framåt.

Detta innebär att efterfrågan på såväl godstransporter som personresor kan förväntas öka till geografiska områden som hittills inte haft så stora trafikflöden. Exempelvis kan sjöfart norr om Ryssland och genom Arktis komma att utvecklas när istäcket försvagas. Sjötransport via Nordostpassagen genom Arktis är till exempel den kortaste vägen för export av livsmedel från USA till Kina, som förutses att öka kraftigt under kommande år.51

Internationella transporter blir allt viktigare

De internationella transporterna får allt större betydelse inom samtliga trafikslag. Sjöfart och flyg kan förväntas fortsätta att spela en dominerande roll för interkontinentala gods- och persontransporter under överskådlig tid. Omvärldsförändringar kan snabbt få stor påverkan på flygmarknaden. Ändrade flöden och efterfrågemönster påverkar både linjenät och knutpunkter. Flera flygplatser i andra länder har stor och växande betydelse för svenska resenärer och för den svenska besöksmarknaden. Väg- och järnvägstransporter spelar en viktig roll för resor och transporter inom Europa. Omställningen till mer internationell trafikering är särskilt besvärligt på järnvägen, som för länge sedan etablerades som huvudsakligen nationella system med skilda standarder i olika länder.