Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökad rörlighet och koncentration

De flesta prognoser visar att världens transporter kommer att fortsätta att öka som en effekt av befolkningsutveckling, ekonomisk tillväxt och ökad världshandel.

Den absolut största ökningen förväntas i tillväxtekonomierna, medan utvecklingen i OECD-länderna förväntas bli mer modest. Enligt International Transport Forum (ITF) kan vägtrafiken mätt i fordonskilometer öka med 20–100 procent till år 2050 inom OECD, men med hela 300–600 procent i övriga länder.48 Även sjö- och luftfarten väntas öka. Enligt OECD kan flygresandet i världen fördubblas inom 15 år, flygfrakten tredubblas på 20 år och hanteringen av containrar fyrdubblas fram till 2030.49

Även prognoser för den svenska trafikutvecklingen visar på stora ökningar för samtliga trafikslag. Det sammanlagda persontransportarbetet förväntas öka med 29 procent till 2030 och godstransportarbetet med 52 procent under samma period.50 Prognosen bygger på antaganden om oförändrade politiska förutsättningar och att transportbehoven i stort följer en fortsatt ekonomisk tillväxt i samma storleksordning som under de senaste decennierna. Samtidigt kan observeras att biltrafiken i Sverige med flera västländer har stagnerat under senare år. Det råder delade mening om orsaken till detta. En förklaring är nedgång i den ekonomiska tillväxten. Andra möjliga förklaringar är att fler bor i städer.

Stark tillväxt av transporter

Oberoende av detta ser påfrestningarna på trafiksystemen ut att öka i de redan befolkningstäta områdena av landet. Till följd av en fortsatt kraftig befolkningstillväxt i storstadsområdena kan vi räkna med en stark tillväxt av transporter för bland annat varuförsörjning, arbets- och skolresor och fritidsresande.

Åtgärder som behöver utföras i områden där det är svårt att ta ny mark i anspråk, och där många människor behöver kunna rör sig under byggtiden, blir mer komplexa att utföra och därmed dyrare.