Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Europeiska perspektivet ökar i betydelse

Beslut på europeisk nivå präglar transportsystemet i allt större utsträckning. Regler harmoniseras och infrastrukturen knyts ihop fysiskt och funktionellt.

Genom nya riktlinjer för de transeuropeiska transportnätet (TEN-T) flyttar Europapolitiken fram positionerna. De transeuropeiska nätens planering, utbyggnad och drift bidrar till att EU kan uppnå ett av sina viktiga mål, att skapa en inre marknad som fungerar smidigt och att öka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.

Harmonisering av det europeiska transportsystemet

Vissa grundläggande förutsättningar för modernisering och byggande av järnväg i Europa finns i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD). Denna standardisering är en del av EU-författningen och bidrar till att infrastrukturen inom EU och de olika medlemsstaterna harmoniseras. Förändringen mot en gemensam Europeisk standard kommer att ske under lång tid. De tekniska specifikationerna gäller inte enbart infrastruktur, utan också exempelvis hur fordon ska utvecklas och driften ska skötas.

I EU:s vitbok om en vision för transportsystemet till år 2050.53 dras riktlinjerna upp för ett framtida enhetligt europeiskt transportområde.

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) etablerades av EU redan 1996 och har utvecklats sedan dess. Senaste revideringen avslutades 2013. Numera består TEN-T av ett övergripande nät och ett stomnät. Det stöds finansiellt av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Stomnätet kommer att binda samman 94 viktiga europeiska hamnar med väg och järnväg, 38 viktiga flygplatser med järnvägsförbindelser in till större städer, 15 000 km järnvägslinjer som är uppgraderade till höghastighetsbanor och 35 gränsöverskridande projekt för att reducera flaskhalsar. Stomnätet ska vara färdigställt till år 2030. Fram till år 2050 ska stomnätet kompletteras med ett övergripande transportnät av anslutande förbindelser. Detta nät kommer att täcka hela EU och göra alla regioner tillgängliga.

Båda nivåerna omfattar alla trafikslag: väg, järnväg, flyg, inre vattenvägar och sjötransporter samt intermodala plattformar.

I de nya riktlinjerna för CEF (2013) introduceras nio korridorer i stomnätet (Core Network Corridors). Varje korridor inkluderar minst tre trafikslag, tre medlemsstater och två gränsöverskridande passager. Kommissionen har utsett en samordnare för var och en av korridorerna. En av korridorerna är den mellan Skandinavien och Medelhavet som koordineras av före detta Europaparlamentarikern Pat Cox.

Kommissionen presenterar en vision om framtida transporter med perspektivet år 2050. Ett 40-tal åtgärder pekas ut. En översikt över utpekade åtgärder finns i bilaga 1, se rapporten.