Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stationssamhällena vitaliseras

Den regionala kollektivtrafiken ses allt oftare som ett strukturerande element, en ryggrad, för bebyggelseutvecklingen och intresset för att skapa attraktivare stationssamhällen ökar.

Sådana samhällen präglas av hög tillgänglighet med regionaltåg till en stor arbetsmarknad och kvalificerad service. Viktiga framgångsfaktorer för att etablera attraktiva stationssamhällen är samarbete mellan flera aktörer, gemensam målbild för samhälls-, bostads- och trafikutvecklingen tidigt i processen samt medveten och systematisk planering.67

Principskiss över olika linjestrukturer
Principskiss, bebyggelsestruktur och kommunikationsnoder i enkärnig, flerkärnig och utbredd struktur. Källa: Daniel André, Magnus Jacobsson Boverket.

I Sverige, liksom i många andra länder, stärks stationsområdenas roll som bytespunkt mellan lokala, regionala och nationella transportsystem i takt med att kollektivtrafiken utvecklas. De knyts samman med det lokala gatunätet, cykelvägar och kollektivtrafikens linjenät. 68 Själva stationen blir både en nod i en flerkärnig regional struktur och en länk som förbinder gående och cyklister i stadsdelarna på ömse sidor om spåren. I mindre orter utvecklas busslösningar enligt motsvarande principer.

Stationen – en mötesplats

Stationsområdena håller på att bli en central mötesplats och därmed viktiga centrum i stadsregionen. Marken intill stationerna lockar till etablering av kontor och service som har en regional marknad. Utformningen av nya stationer, och stationsnära områden, längs exempelvis Ostlänken och andra delar av det högtrafikerade järnvägsnätet kommer att bli en planeringsuppgift som många olika aktörer behöver vara involverade i. Utmaningarna handlar såväl om stationens lokalisering som om dess utformning och funktioner – i järnvägssystemet och i det urbana sammanhanget, inklusive möjligheterna att förebygga risken för olyckor. Komplexa finansierings- och förvaltningsfrågor kommer att behöva lösas.69

Två flygfoton, en med motorväg och en med grönområde
Idéillustration av möjlig överdäckning av väg A7 som del av en framtida trafik- och grönstruktur i Hamburg. Källa: hamburg.de/ perspektiven-stadtentwicklung/