Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mer plats för människor

Hushåll, företag och andra organisationer väljer att finnas i städer på grund av att de har ömsesidig fördel av närhet. Stadskärnan erbjuder skalfördelar och mångfald och är en bärare av gemensamma värden.

Där sker många samtal, omfattande handel och en mängd olika transaktioner. Koncentrationen av människor och verksamheter ger förutsättningar för idéutbyte, upplevelser och lärande. Stadens gator, torg och publika lokaler är viktiga mötesplatser. Transportsystemet har dock sällan betraktas som en mötesplats i sig, och få har frågat sig hur det kan bidra till att stärka stadens sociala kvaliteter.

Att det blir fler människor på gator och allmänna platser och i transportsystemet ställer allt högre krav på att den offentliga miljön ska fungera för många olika aktiviteter samtidigt. Dessutom växer flödet av människor som passerar genom gaturummet. Då ökar också risken för olyckor.

Biltrafikens effekter i stadsmiljön

Tillkommande bebyggelse i städernas centrala lägen innebär att även trafiklösningar och utemiljö behöver anpassas. I många fall byggs nya stadsdelar i tidigare logistik- och industripräglade områden. Då skapas också nya förbindelser för gående, cyklister och kollektivtrafik som är genare än bilvägen. Under de senaste åren har särskilt cykelolyckorna ökat i antal och många skador leder till bestående men. Även fotgängarnas halkolyckor har ökat. Säkrare trafikmiljö för gående och cyklister har blivit ett viktigt forskningsområde.

Biltrafikens negativa effekter på människors livsmiljö uppmärksammas också allt mera. Många trafikolyckor där människor skadas sker i städer och tätorter. Det ökade problemet med övervikt och fetma relateras bland annat till omfattande stillasittande i bil. Även luftföroreningar och buller från trafiken orsakar hälsoproblem, exempelvis i form av astma och sömnsvårigheter. Särskilt i storstaden utsätts människor för daglig stress. Trafikrelaterad stress sänker förutsättningarna att lära nytt och att hantera intryck.