Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Behovet av åtgärder som främjar social integration växer

I våra större städer finns tydliga ”exkluderings-geografier”. Ökad tillgänglighet och närhet är en viktig förutsättning för att kunna motverka denna segregation.

Satsningar på att förbättra transportsystemet bidrar till att stärka ett områdes status. Förhållandena i olika stadsdelar, som kvaliteten i transportsystemet eller serviceutbudet, är indikatorer som människor förstår och avläser. Områden med sämre förhållanden än andra uppfattas som mindre värda.

I många av världens större stadsregioner 70 planeras och genomförs åtgärder i transportsystemet som syftar till att ge människor i svagt integrerade områden en tydligare och bättre koppling till andra delar av staden och regionen. Viktigt är att transportsystemet ger god tillgänglighet till bland annat jobb, utbildning, vård och hälsosam kost, samt att det ger möjlighet att välja mellan olika färdsätt.71 En annan ambition är att underlätta för människor att röra sig inom och genom områdena till fots, med cykel och kollektivtrafik.72 En tredje ambition kan vara att skapa målpunkter som attraherar människor från andra stadsdelar. 73

Transportsystemets betydelse för integrationen

I många av de mest segregerade stadsdelarna i de svenska storstäderna har de olika trafikslagen separerats fysiskt. Där är gatunätet dimensionerat för bilar och byggt för att undvika genomfartstrafik. Trafikanläggningarna fungerar inte sällan som fysiska barriärer. Gång- och cykelstråk saknas ofta längs de större vägarna. Flera av områdena ligger dessutom långt ut i änden på en kollektivtrafiklinje med jämförelsevis lång restid till centrum. I praktiken blir stadsdelarna ganska isolerade. Få besökare letar sig dit och många som bor där tar sig sällan därifrån. I många svenska storstadskommuner sker nu en betydande kraftsamling för att förbättra förutsättningarna för integration i sådana stadsdelar. Åtgärder i transportsystemet är en viktig del i många handlingsprogram. 74