Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Globala utsläpp av växthusgaser större än någonsin

Utsläppet av växthusgaser ökar alltjämt.

Från industrialismens början och fram till 2011 har människan orsakat utsläpp av cirka 1 900 miljarder ton koldioxid.41 För att tvågradersmålet ska kunna nås med 66 procent sannolikhet får det sammanlagda utsläppet inte bli större än 2 900 miljarder ton koldioxid. Det innebär att vi redan har släppt ut två tredjedelar av de utsläpp som kan tillåtas om målet ska nås. Samtidigt har de utsläpp som människan skapat av växthusgaser aldrig varit högre än nu. Det kan innebära att utsläppen av koldioxid behöver börja minska senast 2020 för att till 2050 vara en tredjedel av vad de var 2010. Efter 2080 behöver utsläppen vara negativa vilket innebär att mer koldioxid binds eller lagras än som släpps ut.42

FN:s ramkonvention för klimatförändringar sätter målet för klimatarbetet till en stabilisering av mängden växthusgaser i atmosfären på en nivå som "förhindrar att människans påverkan på klimatsystemet blir farlig". En sådan nivå har senare konkretiserats till en global temperaturökning på maximalt två grader relativt nivån vid industrialismens början.

Minskade utsläpp av växthusgaser

EU:s färdplan för en konkurrenskraftig och resurssnål ekonomi till 2050 med låga utsläpp av växthusgaser anger som målsättning att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 80–95 procent.43 EU-kommissionen har i början av 2014 även föreslagit ett bindande mål för utsläppsreduktioner inom EU på 40 procent till 2030, jämfört med nivån 1990.

I Sverige, och EU som helhet, visar trenden sedan 1990 på minskande utsläpp av växthusgaser. Variationen mellan åren kan vara stora eftersom utsläppen påverkas av skiftningar i temperatur, nederbörd och konjunktur.

Diagram över utsläpp av växthusgaser
Relativa utsläpp av växthusgaser räknat som koldioxidekvivalenter. Europeiska rådet har beslutat om att minska utsläppen av växthusgaser till år 2012 med 20 procent i förhållande till 1990 års nivåer. SCB redovisar hur utsläppen av växthusgaser förändrats jämfört med år 1990. I måttet ingår inte utsläpp från jord- och skogsbruk eller utsläpp från internationell flygtrafik och båttransporter. Inte heller utsläpp från biomassa eller utsläpp från tillverkningen av varor som importeras ingår. Källa: SCB

Energianvändning och klimatpåverkan är intimt förknippade, i synnerhet inom transportsektorn där energianvändningen till 93 procent utgörs av oljeprodukter (IEA, 2013). De globala utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Utsläppen i Europa har dock minskat under ett antal år. Under senare år har även utsläppen av växthusgaser från transporter minskat i västra Europa och i Sverige.