Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ökade internationella beroenden

Nationalstaternas suveränitet har minskat till följd av globaliseringen och europeiseringen.

Internationella krav och europeisk lagstiftning sätter i ökad utsträckning ramar för den nationella politiken. 45 Men utvecklingen innebär inte med nödvändighet att statens betydelse eller inflytande har minskat. I många frågor är nationalstaten alltjämt basen för demokratiskt beslutsfattande, och det är utifrån nationalstaterna som överenskommelser görs på europeiska och internationella arenor. För att staten ska kunna påverka ställs nya krav på förmågan att agera tillsammans med andra.

Gränsöverskridande problemhantering

Statens roll har också förändrats under de senaste decennierna till följd av nya idéer om den offentliga sektorns organisation. Reformer i linje med "new public management" har till exempel inneburit att offentliga verksamheter har privatiserats eller bolagiserats, att tjänster och entreprenader upphandlas samt att den interna styrningen och organiseringen stöpts om med den privata sektorn som förebild. Samtidigt har det skett en regionalisering som har inneburit att nya regionala aktörer bildats och att lokala och regionala aktörer blivit aktiva inom områden som tidigare hanterades av staten. Många problem som staten i dag har att hantera skär över traditionella gränser. Utöver det nationella perspektivet inbegriper de ofta även lokala, regionala och europeiska dimensioner. De berör både offentlig och privat verksamhet och kräver samordning mellan Sverige och andra länder i världen.46