Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tilltagande skillnader inom landet

År 2012 hade 129 kommuner en folkminskning. Nya beräkningar visar dock att den negativa trenden inte var lika stark 2013 som året innan.

Regeringens framtidskommission pekar i sitt slutbetänkande på att urbaniseringstrenden riskerar att leda till större obalanser mellan olika delar av landet, inte minst mellan stad och land.10 SCB har studerat Sveriges demografiska utmaningar fram till år 2030. I huvudscenariot kommer storstäderna att växa medan befolkningen i Övre Norrlands inland minskar. Övriga norra Sverige från Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län och norrut präglas av stillastående befolkningsutveckling.11

Diagram över befolkningsutvecklingen
Befolkningsutveckling för olika kommuntyper åren 1970–2011 och förväntad utveckling 2012–2041. Endast gruppen glesbygds-kommuner förutses få en minskande folk-mängd. Där bor i dag 161 000 personer. I storstäderna och förortskommunerna förväntas befolkning öka mest. Källa: SCB, 2012. Allt färre bor i glesbygd. Kommunindelning SKL

Skev åldersstruktur

I glesbygdskommuner förutses folkmängden minska. I hög utsträckning är det yngre som flyttar från
glesbygden. Nästan var tredje person i glesbygdskommunerna beräknas vara 65 år eller äldre runt 2040. I många glesbygdskommuner kommer därför färre yngre att behöva försörja fler äldre. Detta, i kombination med åldrande befolkning, bidrar till en allt skevare åldersstruktur i många kommuner. Välfärdstjänsternas finansiering riskerar att bli allvarligt problematisk i de kommuner som krymper eller står stilla befolkningsmässigt och som samtidigt får en allt äldre befolkning.13 Glesbygdskommuner finns i alla landsändar.

Även utbildningsnivån skiljer sig åt. Utbildningsnivån ökar visserligen i landet som helhet, men det finns stora regionala skillnader.14 I mindre orter saknas ofta alternativ eller kompletterande arbetsplatser för högutbildade som vill byta jobb eller lever med en partner som också är högutbildad.