Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

April 2016-april 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för april 2017.

Efter fyra månader med relativt god punktlighet,över 91 procent, visar april en nedgång i punktligheten.

Punktligheten för persontågen blev 89,8 procent i april. Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet en försämring med 2,0 procentenheter, jämfört med april förra året så är det även där en försämring med 2,0 procentenheter.

Händelser som påverkat punktligheten

Det är främst två enskilda dagar som drar ned punktlighetsresultatet för månaden, den 7 april och 30 april.

  • Terrorhotet i Stockholm 7 april innebar att tågtrafiken till och från Stockholm denna dag drabbades av stora förseningar och att en stor mängd tåg akut ställdes in. Akut inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Punktlighetsresultatet denna dag blev 76,1 procent.
  • En kabelbrand mellan Stockholm Central och Stockholms södra 30 april orsakade elfel som i sin tur resulterade i en stor mängd akut inställda tåg, samt förseningar på både syd och nordgående tåg. Punktlighetsresultatet denna dag blev 79,1 procent.

Räknar man bort dessa extrema dagar landar snittpunktligheten för aprils övriga 28 dagar på 90,6 procent.

  • Spårväxelfel och hastighetsnedsättningar vid Helsingborg godsbangård 7-30 april.
  • Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö 1-30 april.
  • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Väring – Skövde – Regumatorp 1-30 april.
  • Spårbyten på Södra stambanan, på sträckan Alvesta – Hässleholm 21-30 april.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 15 april. Av de 1983 tåg som planerades avgå denna dag ankom 1921 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent.

Förbättringsarbeten på järnväg påverkar trafiken

De upprustningar som görs av infrastrukturen för att höja kvaliteten på järnvägen påverkar tyvärr punktligheten negativt när arbetet pågår. Långdistanstågen som går på stråken Stockholm – Göteborg, Stockholm – Malmö och omvänt, har under månaden ofta råkat ut för förseningar både vid hastighetsnedsättningen vid Björnkulla - Malmsjö och vid kontaktledningsarbetena och spårbytena på Västra respektive Södra stambanan.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.

I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg april 2017: 89,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under april 2017 jämfört med mars 2017. Jämfört med april 2016 försämrades punktligheten med 2,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) april 2017: 92,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 2,6 procentenheter under april 2017 jämfört med mars 2017. Jämfört med april 2016 försämrades punktligheten
med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) april 2017: 89,6 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 0,8 procentenheter under april 2017 jämfört med mars 2017. Jämfört med april 2016 försämrades punktligheten med 0,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) april 2017: 74,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,7 procentenheter under april 2017 jämfört med mars 2017. Jämfört med april 2016 försämrades punktligheten med 6,1 procentenheter.