Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Augusti 2016-augusti 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för augusti 2017.

Efter en julimånad med mycket god punktlighet visar punktlighetsresultatet en liten nedgång till 90,9 procent. En faktor är att tågtrafiken under augusti ökat med 10 procent.

Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet för augusti en försämring med 1,7 procentenheter. Men så är det även en uppgång för antalet framförda tåg och antalet producerade tågkilometer med ungefär 10 procent jämfört med juli. Under perioder när det körs färre tåg blir det mindre konsekvenser med följdförseningar på andra tåg när det uppstår störningar i tågtrafiken, jämfört med perioder där det körs fler tåg. Därför kan det vara en av förklaringarna till något sämre punktlighet.

Punktlighetsresultatet för hela år 2017 hittills (januari – augusti), är 90,7 procent, och enbart augusti är 90,9 procents punktlighet vilket alltså är något bättre. Punktligheten för 2016 (hela året) var 90,1 procent.

Sedan den 10 juli har spårkapaciteten i Stockholmsområdet utökats i och med invigningen av Citybanan. Vi förväntar oss att den utökade spårkapaciteten på sikt ska innebära en mer robust och punktlig tågtrafik, både för pendeltågen i Stockholmsområdet och för fjärrtågen som går ut i landet. Tack vare Citybanan blev avstängningen av ett spår ovan jord – ett av spåren på den så kallade Getingmidjan – möjlig, för att kunna göra nödvändiga banarbeten på de gamla spåren. Den 8 december kommer vi åter att få full effekt av den utökade spårkapaciteten i Stockholmsområdet.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som negativt påverkat punktligheten under augusti kan här nämnas:

  • Kontaktledningsupprustning på Västra Stambanan på sträckan Stenstorp – Falköping 1-31 augusti.
  • Banupprustningsarbeten på sträckan Stockholm C – Stockholm Södra (Getingmidjan) 1-31 augusti.
  • Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 augusti.
  • Nedriven kontaktledning vid Sköldinge – Flen på Västra stambanan 11 augusti.
  • Signalanläggningsfel vid Göteborgs C 21-22 augusti.
  • Spårfel / hastighetsnedsättning på sträckan Lund – Kävlinge 17-31 augusti.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade onsdag 8 augusti. Av de 2509 persontåg som gick denna dag ankom 2187 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 87,2 procent.

Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 19 augusti. Av de 1905 persontåg som gick denna dag ankom 1846 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,9 procent.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg augusti 2017: 90,9 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 1,7 procentenheter under augusti 2017 jämfört med juli 2017. Jämfört med augusti 2016 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) augusti 2017: 94,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 1,0 procentenheter under augusti 2017 jämfört med juli 2017. Jämfört med augusti 2016 försämtrades punktligheten med 1.3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) augusti 2017: 88,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 2,1 procentenheter under augusti 2017 jämfört med juli 2017. Jämfört med augusti 2016 försämrades punktligheten med 1,0 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) augusti 2017: 78,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 1,9 procentenheter under augusti 2017 jämfört med juli 2017. Jämfört
med augusti 2016 försämrades punktligheten med 3,6 procentenheter.