Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Januari 2016-januari 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för januari 2017.

Punktligheten för årets första månad, januari, blev 91,2 procent för persontågen. Jämfört med januari förra året så är det en förbättring med 4,3 procentenheter. Jämfört med föregående månad, december, som också hade god punktlighet, så är punktlighetsresultatet bara marginellt lägre, 0,1 procentenheter.

En förklaring, bland andra, till att punktlighetsresultaten för både december och januari varit så goda kan vara den nya tågplanen som började gälla den 11 december 2016. I den har Trafikverket, i dialog med tågföretagen, tagit beslut om reduceringar i trafiken och anpassat tidtabellerna på bland annat Västra och Södra stambanorna – sträckor där vi har mycket banarbeten och högt trafiktryck. Vi har även förbättrat tågplanen för Värmlandsbanan, och här ser vi att punktligheten förbättrats avsevärt. En annan förklaring till det goda punktlighetsresultatet är att vi i år, i motsats till motsvarande period föregående år, haft en gynnsam vinter där vi varit relativt förskonade från väderlägen med extrem kyla och snöstormar.

Månadsresultatet för januari visar, i likhet med december, två ansikten. Under första delen av månaden, 1-11 januari, var snittpunktligheten för persontågen relativt låg, 88,0 procent. Under resten av månaden, 12-31 januari var snittpunktligheten relativt hög, 93,9 procent. Den låga punktligheten under början av månaden kan förklaras med att vi då hade relativt många dagar med störningar i Stockholmsområdet där det går väldigt mycket tåg. Av störningarna kan här nämnas signalfel vid Huddinge 4 januari, spårfel Mölnbo – Järna och växelfel vid Rosersberg 7 januari, signalfel vid Stockholm Södra 9 januari samt signalfel vid Stockholms Central 11 januari.

Lägst punktlighet för en enskild dag under januari hade torsdagen 5/1. Av de 2752 persontåg som gick denna dag ankom då bara 2178 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 79,1 procent. Den låga punktligheten denna dag kan förklaras med att vi denna dag hade störningar i tågtrafiken i alla tre storstadsområdena samtidigt. I Stockholmsområdet orsakade ett par växelfel, ett vid Stockholms Central och ett vid Spånga många tågförseningar, och i Göteborgs- och Malmöområdet orsakade ett par signalanläggningsfel, vid Kållered respektive Triangeln, att många tåg försenades.

Högst punktlighet för en enskild vardag under januari hade tisdagen 24/1. Av de 3034 persontåg som gick denna dag ankom 2923 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,3 procent. Allra högst punktlighet för en enskild dag under januari hade lördagen 14/1. Av de 2005 persontåg som gick denna dag ankom 1958 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 97,7 procent.

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till bangården/slutstationen. Vagnar ska växlas om eller lastas av och godset skall ofta vidarebefordras innan det slutligen har ankommit till kunden. Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstationen/bangården.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket från och med januari 2017 och fortsättningsvis bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild över godsets ankomstpunktlighet till kunden.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg januari 2017: 91,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under januari 2017 jämfört med december 2016. Jämfört med januari 2016 förbättrades
punktligheten med 4,3 procentenheter


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) januari 2017: 94,4 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,8 procentenheter under januari 2017 jämfört med december 2016. Jämfört med januari 2016 föbättrades punktligheten
med 1,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) januari 2017: 89,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 1,1 procentenheter under januari 2017 jämfört med december 2016. Jämfört med januari 2016 förbättrades
punktligheten med 5,9 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) januari 2017: 82,5 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet förbättrades med 0,4 procentenheter under januari 2017 jämfört med december 2016. Jämfört med januari 2016 förbättrades punktligheten med 12,2 procentenheter.