Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maj 2016-maj 2017, punktlighetsstatistik

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för maj 2017.

Efter fyra månader med relativt god punktlighet,visar maj, så som april, en nedgång i punktligheten.Punktligheten för persontågen i maj blev 87,8 procent. Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet en försämring med 2,0 procentenheter. Jämfört med maj förra året så är det en försämring med 2,8 procentenheter.

Under månaden är det, i likhet med föregående månad, långdistanstågens punktlighet som påverkats mest av de hastighetsnedsättningar och de upprustningar av infrastrukturen som sker på Södra och Västra Södra stambanan. Långdistanstågen som går på stråken Stockholm – Malmö, Stockholm – Göteborg och omvänt, har under månaden råkat ut för förseningar både vid en hastighetsnedsättning vid Björnkulla - Malmsjö och vid kontaktledningsarbetena och spårbytena på Södra respektive Västra stambanan.

Successivt kommer de upprustningsarbeten som sker att ge en stabilare trafik allteftersom det blir klart. Men när många arbeten pågår blir systemet mer sårbart. Trafikverket arbetar just nu med att försöka minska sårbarheten i t.ex. Skåne.

Under månaden har även medeldistanstågens punktlighetsresultat försämrats gentemot föregående månader. Främst är det regionaltågen i södra Sverige som relativt ofta drabbats av förseningar. Detta kan delvis förklaras med att det varit många och långvariga banarbeten med enkelspårsdrifter och hastighetsnedsättningar som följd i regionen under maj månad.

Händelser som påverkat punktligheten

Av enskilda händelser som negativt påverkat punktligheten under maj kan här nämnas;

 • Spårbyten på Södra stambanan, på sträckan Alvesta – Hässleholm 1-31 maj.
 • Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö 1-31 maj.
 • Kontaktledningsarbeten på Västra stambanan på sträckan Skövde – Regumatorp 1-31 maj.
 • Gränskontroller vid Hyllie station 1-31 maj.
 • Hastighetsnedsättning vid Helsingborg godsbangård 1-31 maj.
 • Signalanläggningsfel mellan Stockholm Central och Stockholms Södra 27-28 maj.
 • Kontaktledningsarbeten på Södra stambanan på sträckan Hässleholm – Lund 19-31 maj.
 • Kontaktledningsfel vid Stuvsta – Flemingsberg, söder om Stockholm Central, 10 maj.
 • Banarbeten vid Stockholms Södra på grund av färdigställandet av Citybanan 1-31 maj.
 • Signalanläggningsfel på Göteborg Central 31 maj.
 • Nedriven kontaktledning vid Åkarps Norra på Södra stambanan 29 maj.
 • Elanläggningsfel på en omformarstation vid Hässleholm, 18 maj och 22 maj.

Lägst punktlighet för en enskild dag under månaden hade tisdag 30 maj. Av de 2965 persontåg som gick denna dag ankom 2465 sin slutstation i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 83,1 procent. Högst punktlighet för en enskild dag under månaden hade lördag 13 maj. Av de 2034 persontåg som gick denna dag ankom 1967 slutstationen i rätt tid, punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 96,7 procent.

Godstågens punktlighet redovisas av operatören

Trafikverket mäter alla tågs ankomstpunktlighet till slutstationen. Men det är inte helt rättvisande att mäta person- och godstrafik med samma mått. Resenärens tågresa är klar när persontåget stannar på stationen. Men godset är sällan framme när godståget anländer till järnvägens slutstation. Vagnar ska växlas om eller lastas av innan godset når kunden.

Det kan därför vara så att utlovad punktlighet till kund mycket väl kan vara uppfylld även om tåget inte kom i tid till slutstation.

För att motverka en missvisande bild av godsets punktlighet kommer Trafikverket i fortsättningen bara att gå ut med persontrafikens siffror när punktligheten redovisas. Den som vill veta hur godstågens punktlighet ser ut får vända sig direkt till Trafikverket för att få veta ankomst till bangård eller till järnvägsföretagen, för att få en mer nyanserad bild.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige.I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Inställda tåg räknas i statistiken som försenade tåg. Trafikverket anpassar sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighets-måttet. Statistiken är preliminär, vilket innebär att uppgifterna från tidigare månader revideras vid behov när en ny månadsrapport publiceras.

Statistiken i de nya diagrammen för persontågens punktlighet är framtagen enligt den nya modellen och fullt jämförbar. Historiskt material i statistikarkivet på trafikverket.se är dock sammanställt enligt andra metoder och är därför inte direkt jämförbar med dagens statistik.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

Utfall persontåg maj 2017: 87,8 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Persontågens punktlighet försämrades med 2,0 procentenheter under maj 2017 jämfört med april 2017. Jämfört med maj 2016 försämrades punktligheten
med 2,8 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

Utfall kortdistantåg (pendel- och flygtåg) maj 2017: 92,1 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Kortdistanstågens punktlighet försämrades med 0,1 procentenheter under maj 2017 jämfört med april 2017. Jämfört med maj 2016 försämrades punktligheten
med 2,3 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

Utfall medeldistanståg (regionaltåg) maj 2017: 86,2 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Medeldistanstågens punktlighet försämrades med 3,4 procentenheter under maj 2017 jämfört med april 2017. Jämfört med maj 2016 försämrades punktligheten med 2,5 procentenheter.


Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg) maj 2017: 68,7 % (punktlighet till slutstation inom 5 minuter)
Långdistanstågens punktlighet försämrades med 5,7 procentenheter under maj 2017 jämfört med april 2017. Jämfört med maj 2016 försämrades punktligheten med 8,0 procentenheter.