Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2014

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för hela år 2014.

Tåg som kommer till sin slutstation mer än 5 minuter jämfört med planerad ankomsttid räknas som försenat. För godståg mäts ankomstpunktlighet till bangårdarna, det är alltså inte när godset levereras till mottagarna, detta redovisar de olika godsföretagen.

Trafikverket har relevanta data om inställda tåg sedan 2011 och kan redovisa jämförbar punktlighetsstatistik med fyra års historik. Nytt från 2014 är att Trafikverket inkluderar "akut helt inställda" persontåg i punktlighetsstatistiken. Detta innebär att persontåg som blir inställda hela sin sträcka, samma dag eller dagen före avgång, räknas med i statistiken som försenade tåg.

Ankomstpunktligheten för persontåg redovisas också från och med i år uppdelad på tre typer av tåg: kortdistanståg (flyg- och pendeltåg), medeldistanståg (regionaltåg) och långdistanståg (fjärr- och snabbtåg).

Godståg, punktlighet till slutstation

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Godståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)
Godstrafikens punktlighet mäts utifrån tiden för tågets ankomst till bangården. Resultaten visar alltså inte om leveransen till kund från godsoperatören är i tid. Punktligheten i det avseendet kan vara uppfylld även om inte tåget har ankommit i tid till bangården.

För godstrafiken var punktligheten 78,1 procent 2014 jämfört med 80,0 procent 2013 och 77,0 procent 2012. Det är en förbättring med 1,1 procentenheter gentemot 2012 men en försämring med 1,9 procentenheter gentemot 2013. Resultatet 2011 påverkades av den långa och svåra vintern 2010/2011.

Godstrafikens punktlighet påverkades negativt av en del banarbeten och upprustningar av infrastrukturen, vilka innebar hastighetsnedsättningar för tågen. Exempel på detta är :

  • långvariga hastighetsnedsättningar mellan Boden och Bastuträsk
  • spårbyten mellan Långsele och Mellansel på Stambanan genom Övre Norrland,
  • kontaktledningsupprustningar mellan Laxå och Skövde på Västra stambanan och mellan Mjölby och Nässjö på Södra stambanan
  • hastighetsnedsättningar på grund av arbetarskydd mellan Hässleholm och Höör inför byggnation av den nya driftplatsen Vätteryd.

Persontåg, punktlighet till slutstation

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Persontåg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)
För 2014 var punktligheten för persontrafiken 90,3 procent. Detta är 2,8 procentenheter högre än 2011, 0,3 procentenheter högre än 2012 och 0,1 procentenheter högre än 2013.

Under 2014 ställdes cirka 10 000 (10 234) tåg in, det påverkade punktligheten med cirka 1,0 procentenhet sett över hela året.

Punktligheten var relativt god under 2014, bortsett från sommarmånaderna. Snittpunktligheten juni–augusti 2014 var bara 87,1 procent, medan snittpunktligheten för årets övriga nio månader var 91,2 procent.

Under sommarmånaderna drogs punktligheten ned av en rad extraordinära händelser,

  • kontaktledningsnedrivning vid Myrbacken på sträckan Stockholm–Uppsala. Den orsakade en brand som spred sig och skadade Trafikverkets elanläggningar och signalstyrningssystem. Händelsen påverkade tågtrafiken negativt från 27 maj till 10 juni.
  • extrema temperaturer i juli och augusti orsakade ett flertal spårfel med hastighetsnedsättningar och förseningar som följd.
  • branden i Västmanland i augusti påverkade många tågs punktlighet negativt.
  • arbetsmarknadskonflikten bland tågpersonal i södra Sverige under en stor del av juni. Konflikten resulterade i en mängd "akut helt inställda tåg". Dessa inställda tåg belastar punktlighetsstatistiken negativt.

Kortdistanståg, punktlighet till slutstation

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Kortdistanståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)
Sammantaget har inga större förändringar skett jämfört med 2013, för kortdistanstågen var punktligheten 2014 något lägre jämfört med föregående år.

Kortdistanstågen utgör drygt hälften (52 procent) av alla persontåg.

Medeldistanståg, punktlighet till slutstation

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Medeldistanståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)
För medeldistanstågen var punktligheten 2014 något högre jämfört med föregående år.

Medeldistanstågen utgör 42 procent av alla persontåg.

Långdistanståg, punktlighet till slutstation

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Långdistanståg, punktlighet till slutstation (rätt tid +5 min)
Långdistanstågens punktlighet var 2014 något lägre jämfört med föregående år – i princip på samma nivå de tre senaste åren.

Långdistanstågen utgör 7 procent av alla persontåg.

Trafikutvecklingen

Framförda tågkilometer person- och godståg, tusental

Klicka på bilden för att se den i större format (öppnas i nytt fönster)

Framförda tågkilometer person- och godståg, tusental
Allt fler väljer att åka tåg. Det är positivt - men också en utmaning. Samtidigt som vi sett en betydande ökning av tågtrafiken under de senaste 25 åren, är järnvägen inte utbyggd i motsvarande takt.

Vi har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. Under 2014 ökade tågtrafiken (mätt i tågkilometer) med 2,6 procent jämfört med 2013, persontågen ökade 4,1 procent medan godstrafiken minskade med 1,9 procent.

Samtidigt med denna trafikutveckling är infrastrukturen inte utbyggd eller underhållen i motsvarande takt.

Den långsiktiga trenden för punktlighet är positiv men för att nå målet på 95 procents punktlighet år 2020 behöver trenden bli starkare.