Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årsstatistik för punktlighet 2018

Här presenterar vi tågtrafikens punktlighet och förseningar för hela år 2018.

Under 2018 ankom 893 850 av 997 396 planerade persontåg sin slutstation i rätt tid, vilket innebar en punktlighet för helåret på 87,8 procent. Utfallet är 2,5 procentenheter lägre jämfört med 2017.

Punktligheten har under nästan hela 2018 legat på en lägre nivå jämfört med föregående år. I slutet av året, under november och december, blev dock punktlighetsresultat bättre jämfört med samma månader 2017. För december blev punktligheten 91,4 procent, vilket är det bästa resultatet för en decembermånad sedan 2014.

2018 - ett rekordår

De främsta orsakerna till att punktligheten backade under 2018 är väderrelaterade. Många rekord noterades under året, från snödjup och antal viltolyckor under vintern till antal solkurvor och tågstörande bränder under sommaren. Det största snödjupet, 175 cm, uppmättes i februari på sträckan mellan Sundsvall och Härnösand. Den snörika vintern fick även vilt att söka sig till snöfria spårområden, vilket resulterade i ett rekordstort antal viltolyckor med skadade tåg och inställda turer som följd. Totalt under 2018 blev 2 procent av tågen inställda, och i statistiken räknas de som försenade.

En järnvägsanläggning mår bäst av långsamma övergångar mellan olika årstider. 2018 övergick dock vintern på kort tid till en ovanligt lång, het och torr sommar. Det hastiga omslaget innebar att tillfälliga hastighetsnedsättningar för exempelvis tjälskador inte hann åtgärdas innan ordinarie banarbetssäsong inleddes. Dessutom orsakade stora temperaturskillnader mellan dag och natt rörelser i rälsen, vilket bidrog till att tåg måste gå med reducerad hastighet. Sammantaget så saknar antal rapporterade solkurvor och tågstörande bränder under årets sommar motstycke i modern tid.

Ytterligare en bidragande orsak för tillbakagången under främst sommarmånaderna var det allt mer intensiva arbetet med att rusta, modernisera och bygga ut järnvägen. Vid många av dessa banarbeten är framkomligheten begränsad på grund av enkelspårsdrifter, och dessutom går tågen av säkerhetsskäl med reducerad hastighet förbi arbetsplatserna vilket bidrar till att systemet blir störningskänsligt. I synnerhet runt våra storstäder får även små störningar snabbt stora följdverkningar.

Slutligen slogs ännu ett rekord slogs under 2018, och det gäller antalet framförda persontåg. Totalt kördes nästan en miljon persontåg, varav cirka hälften var kortdistanståg där punktligheten trots en tillbakagång landade på 92,5 procent.

 • Totalt framfördes 997 396 persontåg under 2018.
 • Lägst punktlighet för en enskild månad under 2018 hade maj.
  Av de 87 167 planerade persontågen i maj ankom 74 201 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet i maj blev därmed 85,1 procent.
 • Högst punktlighet för en enskild månad under 2018 hade december.
  Av de 83 816 planerade persontågen i december ankom 76 648 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet i december blev därmed 91,4 procent.
 • Lägst punktlighet för en enskild dag under 2018 hade tisdag 27 februari.
  Av de 3 142 planerade persontågen denna dag ankom 2017 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 64,2 procent.
 • Högst punktlighet för en enskild dag under 2018 hade lördag 29 december.
  Av de 2 168 planerade persontågen denna dag ankom 2 114 slutstationen i rätt tid. Punktlighetsresultatet denna dag blev därmed 97,5 procent.

Fakta persontåg 2018

En vanlig järnvägsdag  
Antal resenärer på järnväg 395 000
Antal persontåg 3 090
Antal kilometer persontåg kör 380 000
Antal godståg 580
Gods som fraktas på järnväg (ton) 220 000
Antal kilometer godståg kör 125 000
*vardagsmedeldygn: Vardagsmedeldygn definieras som måndag till fredag vecka 34 till och med vecka 23, exkl. dagar som trafikeras som söndag och helgdag enligt Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB).

Punktlighetsmått

Måttet för att redovisa persontrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys (www.trafa.se), den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.

Måttet heter STM(5) (Sammanvägt tillförlitlighetsmått) och innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin slutstation eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt. För att ett persontåg ska räknas som punktligt ska det alltså ha ankommit till sin slutstation högst 5 minuter efter tidtabell. Trafikverket har relevanta data enligt STM5 för åren 2013-2018, och kan därmed här redovisa punktlighetsstatistik för persontågen med 6 års historik.

Godstrafikens punktlighet mäts utifrån tiden för tågets ankomst till bangården, RT+5 (Rätt tid +5 minuter). Resultaten visar alltså inte om leveransen till slutkund är i tid. Punktligheten i det avseendet kan vara uppfylld även om inte tåget har ankommit i tid till bangården.

Årssiffran för 2018 är preliminär och kan komma att revideras

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet är beslutat av Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken för Sveriges transporter och trafik.
Mer information på Trafikanalys webbplats

Trafikverket redovisar statistik för trafiken i hela järnvägsanläggningen. Statistik för enskilda järnvägsföretag eller specifika linjer ansvarar respektive järnvägsföretag för.

Ankomstpunktligheten för persontåg redovisas även uppdelad på tre typer av tåg: kortdistanståg (flyg- och pendeltåg), medeldistanståg (regionaltåg) och långdistanståg (fjärr- och snabbtåg). Alla tre tågtyperna, kort-, medel- och långdistanstågen har under år 2018 haft en lägre punktlighet jämfört med år 2017.

Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.
Diagram över punktligheten till slutstation för persontåg.

För 2018 var punktligheten för persontågen totalt 87,8 procent enligt STM(5)

Detta är 2,5 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2017.

 Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för kortdistanståg.

För 2018 var punktligheten för kortdistanstågen 92,5 procent enligt STM(5)
Detta är 0,9 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2017. Kortdistanstågen utgör cirka hälften (50 procent) av alla persontåg.

Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för medeldistanståg.

För 2018 var punktligheten för medeldistanstågen 84,8 procent enligt STM(5)
Detta är 4,0 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2017 Medeldistanstågen utgör cirka 42 procent av alla persontåg.

Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för långdistanståg.

För 2018 var punktligheten för långdistanstågen 71,9 procent enligt STM(5)
Detta är 6,4 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2017. Långdistanstågen utgör cirka 8 procent av alla persontåg.

Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.
Diagram över punktligheten till slutstation för godståg.

För 2018 var punktligheten för godstågen 73,2 procent enligt STM(5)
Detta är 7,6 procentenheter lägre än punktlighetsresultatet för 2017. Godstågen har generellt sett haft lägre punktlighet 2018 jämfört med tidigare år. Den främsta anledningen till försämringen gentemot 2017, utöver samma anledningar som för persontrafiken, bedöms vara att godstågen haft en försämrad avgångspunktlighet från utgångsstationerna under år 2018.

Diagram Trafikarbete, tågkilometer tusental – Samtliga tåg (totalt).
Diagram Trafikarbete, tågkilometer tusental – Samtliga tåg (totalt).

Framkörda tågkilometer för samtliga tåg under år 2018: 167 714 000 km
Jämfört med år 2017 är det en ökning med 2,0 procent.

Diagram Trafikarbete, tågkilometer tusental – Persontåg.
Diagram Trafikarbete, tågkilometer tusental – Persontåg.

Framkörda tågkilometer för persontåg under år 2018: 124 953 000 km
Jämfört med år 2017 är det en ökning med 3,0 procent.

Diagram Trafikarbete, tågkilometer tusental – Godståg.
Diagram Trafikarbete, tågkilometer tusental – Godståg.

Framkörda tågkilometer för godståg under år 2018: 36 572 000 km
Jämfört med år 2017 är det en minskning med 0,9 procent.

Diagram inställda persontåg.
Diagram inställda persontåg.
Diagram förseningstimmar per dygn på grund av spårspring - obehöriga i spår.
Diagram förseningstimmar per dygn på grund av spårspring - obehöriga i spår.