Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så blir väg och järnväg till - innan 2013

Den här processen gäller för planering av väg- och järnvägsprojekt där miljökonsekvensbeskrivningen för arbets- eller järnvägsplanen har lämnats in till Länsstyrelsen för godkännande före den 1/1 2013.

De tre första skedena består framförallt av avvägningar mellan olika allmänna intressen medan Trafikverket i arbets- eller järnvägsplanskedet gör avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det betyder att det är först i planskedet som vi kan se säkert hur till exempel enskilda markägare berörs.

Hela processen är omfattande och tidskrävande vilket gör att tiden från idé till färdig väg eller järnväg sträcker sig över flera år. Planeringsprocessen regleras i lagen om byggande av järnväg, väglagen och miljöbalken. Det gör att planeringen följer en prövningskedja där både Trafikverket och övriga samhället medverkar. Enligt lagen ska väg och järnväg planläggas och byggas på ett sätt som medför minsta möjliga påverkan för såväl närboende som miljön, men ändå uppfyller vägens och järnvägens ändamål och håller en skälig budget.

Förstudie

Först identifierar och analyserar vi brister och möjligheter för att hitta tänkbara lösningar. Idéer som inte bedöms genomförbara sorterar vi bort. En öppen dialog med omvärlden är en viktig förutsättning för att kunna finna bra alternativ.

Förstudien innehåller en översiktlig beskrivning av de olika förslagens förmodade miljöpåverkan. De lösningar som av någon anledning anses vara omöjliga att genomföra väljer vi bort. Om vi inte kan välja ett alternativ efter förstudien, och/eller om projektet ska tillåtlighetsprövas av regeringen, genomför vi en väg- eller järnvägsutredning, annars följer planarbetet direkt efter förstudien.

Projekt som inte är av någon större omfattning kan direkt gå vidare från förstudie till planering, utan att vi behöver ansöka om regeringens tillåtlighet. En lösning som innebär en helt ny järnväg eller ett nytt spår som är längre än 5 km, stora ombyggnader, bygge av motortrafikleder, motorvägar samt fyrfältsvägar som är längre än 10 km har generellt en betydande miljöpåverkan och måste därför tillåtlighetsprövas.

Väg- och järnvägsutredning

I arbetet med väg- och järnvägsutredning prövar, analyserar och utvärderar vi de återstående lösningarna med syfte att ta fram underlag för val av alternativ. Till denna utredning hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska vara godkänd av länsstyrelsen. Den lösning som väljs i väg- och järnvägsutredningen ska ha regeringens tillåtlighet* innan vi kan påbörja arbetet med nästa steg, arbets- och järnvägsplan. Om endast ett alternativ finns kan projektet gå direkt från förstudie till arbets- eller järnvägsplan.

Arbets- och järnvägsplan

I planarbetet färdigställer vi utformning och slutgiltig sträckning, samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs.

Länsstyrelsen ska godkänna den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i arbetet. Fortfarande är det starkt fokus på dialog och samråd med sakägare, kommuner, övriga myndigheter och intressenter. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden.

Bygghandling

Vi tar nu fram den slutgiltiga bygghandlingen och projektets slutgiltiga tekniska utformning. Denna måste överensstämma med arbets- och järnvägsplanen: endast obetydliga avvikelser tillåts. Om större avvikelser eller förändringar görs i projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen eller att upprätta en ny. För miljöledningsarbetet upprättar vi en miljöledningsplan som sedan styr verksamheten.