Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Efter beslutet - Skyltfonden

Alla som söker medel ur Skyltfonden för ett projekt får besked om vilket beslut som är fattat. Beslutet kan inte överklagas, och vi motiverar inte varför en ansökan har avslagits.

En pressinformation läggs ut i Trafikverkets pressrum där det framgår vilka projekt som fått medel ur Skyltfonden samt kontaktuppgifter till utföraren.

Under projektets gång

Projektet lämnar lägesrapport till Skyltfonden minst två gånger per år.

Skyltfonden, eller den som Skyltfonden utser, har rätt att följa arbetet och ta del av handlingar som kan lämna upplysningar om hur arbetet går. Skyltfonden har även rätt att låta revisorer gå igenom räkenskaperna för projektet. Projektdeltagarna är skyldiga att hjälpa till i utvärderingar om Skyltfonden beslutar om det. Detta kan även ske genom personligt besök hos den som fått bidrag.

Utbetalning av bidrag

Skyltfonden betalar ut bidrag till projektet enligt kontrakt som upprättas mellan parterna. Ingen fakturering ska ske.

Slutrapportens innehåll

Slutrapporten ska ge en utförlig beskrivning av hur du arbetat med ditt projekt från idé till avslutning. Rubrikerna nedan visar vilken information som ska finnas med i din slutrapport. De anger också en möjlig disposition för rapporten. Tänk på att rapporten kanske får fler läsare än de personer som följt ditt projekt från start.

Varje slutrapport ska inledas med följande text: Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Följande rubriker ska finnas med:

Titel

Ange titel, författare, utgivningsort, årtal och eventuell utgivare samt projektets beteckning.

Innehåll

Gör en innehållsförteckning om rapporten består av fler än tio sidor.

Sammanfattning

En sammanfattning av rapportens viktigaste innehåll: syftet med projektet, hur du genomfört det, de viktigaste resultaten och slutsatserna. En kontaktperson för projektet med namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Sammanfattningen ska vara högst en A4-sida.

Syftet med projektet

Varför genomfördes projektet, problembilden.

Metod och material

Beskriv utförligt vilken metod och, i förekommande fall, vilket material du har använt i projektet. Eventuella bilder och ritningar ska bifogas.

Resultat

Vad resulterade projektet i? Implementering beskrivs. Spridning av resultat.

Slutsatser och diskussion

Redogör för de slutsatser du kommit fram till. Har resultaten väckt nya frågor eller förslag på åtgärder? I diskussionen kan den egna hypotesens ansats gärna tas upp och reflekteras över.

Ekonomisk redovisning

Bifoga en ekonomisk redovisning över projektets kostnader specificerade utifrån projektbeskrivningens budget. I de fall projektet finansierats av fler bidragsgivare än Skyltfonden ska man tydligt kunna utläsa Skyltfondens del av kostnaderna.

Presentation av projekt

En kort sammanfattning av de slutförda projekten presenteras på Trafikverkets webbplats tillsammans med slutrapporten.

Vi förbehåller oss rätten att fritt sprida slutprodukten och resultatet.