Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Alkoskåp, funktion, kvalitet och mätnoggrannhet

Alkoskåp för nyckelhantering eller inpassering kan bidra till ökad säkerhet i trafiken och på olika arbetsplatser. Det är dock viktigt att dessa system fungerar och att tekniken används på ett sätt som ger positiva trafiksäkerhets- och arbetsmiljöeffekter och tar hänsyn till den personliga integriteten.

Syftet med undersökningen har varit att utvärdera och analysera tillämpningen av så kallade alkoskåp för att därmed bidra till en ökad trafiksäkerhet i transportföretag och andra företag som använder dessa system. Undersökningen har gjorts på åtta arbetsplatser som idag har alkoskåp eller motsvarande passersystem. Den omfattar en teknisk utvärdering samt en utvärdering av rutiner. För de tekniska kontrollerna har använts kalibrerade och kontrollerade simulatorer och de testlösningar som använts är blandade enligt de ackrediterade metoder som används i MHF Test Lab. All använd mätutrustning har full spårbarhet till SI-enhet.

Resultaten har sammanställts i denna rapport som dessutom presenterar ytterligare relevant information om dessa system, exempelvis hur personuppgiftshanteringen tolkas och tillämpas av Datainspektionen.

De viktigaste slutsatserna från enkätundersökningen är att förarnas acceptans för användning av alkoskåp för nyckelhantering eller inpassering är hög och att de upplever att systemet som helhet har fungerat bra eller mycket bra. Förarna ger i många av enkätsvaren uttryck för att det är en trygghet att veta att ingen på deras arbetsplats kan köra onykter. På de flesta arbetsplatserna blåser förarna i början och slutet av arbetspasset,

Utrustningen upplevs av användarna ibland vara seg och hårt sliten och det kan uppstå kösituationer när många ska blåsa vid samma tidpunkt. 5

Av enkätsvaren kan utläsas en stor osäkerhet huruvida det finns en handlingsplan som kommer att följas om utrustningen ger utslag för alkohol. Fyra av tio förare har angett att de inte vet om det finns en sådan handlingsplan. Vår slutsats av enkätsvaren från personal, fackliga representanter och arbetsgivare är att den lokala fackliga förankringen och inflytande enligt MBL är svag. Många hänvisar till centrala överenskommelser mellan fack och arbetsgivare.

De tekniska undersökningarna har gett oroande resultat och visar att inte ett enda av de bränslecellsbaserade systemen fungerade tillfredställande till 100 %. Något av systemen reagerade inte på alkoholpåverkan förrän man kom upp i alkoholvärden motsvarande 0,70 promille (0,35 mg/l utandningsluft).

Anledningen till dessa brister bedöms vara den höga belastningen i form av frekvent användning av många förare i kombination med bristfällig hygienisk hantering av munstycken. På vissa arbetsplatser har man redan efter 2-3 veckors användande genomfört lika många utandningsprov som den årliga mängd utandningsprov för vilket alkolåset i modulsystemet är testat och kontrollerat för att uppfylla den europeiska kvalitetsstandarden EN 50436-2. Trots detta så kontrolleras och kalibreras systemen normalt bara en gång per år.

Det enda system som i undersökningen uppvisat tillfredställande resultat gällande såväl mätnoggrannhet, uppföljning och larm som användarvänlighet är ett system som bygger på IR-baserad teknik utan munstycke.

I anslutning till undersökningen redogörs också för hur personuppgiftslagen bör tillämpas i företag som använder alkoskåp eller liknande utrustning med hjälp av referat från Datainspektionens utlåtanden i ett par aktuella tillsynsärenden.

Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer gällande implementering, kvalitetssäkring och användarrutiner för alkoskåp.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktpersoner:

Projektledare - Lars Olov Sjöström, MHF, Hammarby fabriksväg 25, 120 30 Stockholm, tel. 08-555 765 73, mobil 070-697 00 22. E-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se

Teknisk undersökningsledare - Tomas Jonsson, MHF Test Lab. Storgatan 3, 543 31 Tibro

tel. 0504-49 55 00, mobil 070-564 37 36. E-post: tomas.jonsson@mhf.se Alkoskåp, funktion, kvalitet och mätnoggrannhet 2010/87068

Trafikverkets beteckning: TRV 2011/87068 "Alkoskåp, funktion, kvalitet och mätnoggrannhet".

Projektet beviljades hösten 2011 och slutrapporterades februari 2013.