Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enkät om olyckor, trafik och olyckskonsekvenser i Göteborg

Trafikkontoret i Göteborg har i ett projekt låtit undersöka antalet trafikskadade i Göteborg och omständigheterna kring olyckorna. Projektets undersökning har föranletts av en tidigare trafikstudie, som visat att 8 % av dem som då svarat på en enkät hade skadats i trafiken det året. Siffran betraktas som hög.

I Trafikkontorets projekt fick 4000 slumpmässigt utvalda göteborgare svara på en enkät. Den ena delen bestod av allmänna trafikfrågor och besvarades av alla. Den andra delen vände sig bara till dem råkat ut för en trafikolycka under 1995.

Av de 64 % som besvarat enkäten anser 80 % att avgaser och därefter bilköer är det största trafikproblemet i staden. Att dessa problem, liksom buller och påverkan på gatubilden, kan minska med bättre kollektivtrafik anser de flesta. Många tror också att ökad polisövervakning och lägre hastigheter kan minska trafikolyckorna.

Merparten av göteborgarna har svarat att de tycker att gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och man anser att det är barn, fotgängare och cyklister som bör prioriteras när man förbättrar trafiksäkerheten. De flesta som skadats i trafiken visade sig också vara just oskyddade trafikanter. De skadade var huvudsakligen i åldern 18-34 år. Knappt hälften av de skadade var fotgängare i singelolyckor och en femtedel singelolyckor med cykel. 10 % hade blivit skadade i kollisioner mellan motorfordon.

Trots att 12 % av de olycksdrabbade blivit så allvarligt skadade att de blivit sjukskrivna, hade olyckorna inte anmälts vare sig hos polisen, till sjukvården eller försäkringsbolagen. Den främsta orsaken till detta var att man inte ansett olyckan vara så allvarlig.

Förutom skrubbsår och blåmärken på armar och ben hos både fotgängare och cyklister, var det vanligt att fotgängare vrickat eller stukat sig, medan cyklisterna också fått huvudskador, till exempel hjärnskakning. Bilisterna hade skadat sig mest i ryggen och fått psykiska besvär. Ett år efter olyckan kvarstod besvär av skadorna för ca 20 %.

Sammanfattningsvis uppskattar man att undersökningen visat att andelen trafikskadade i Göteborg varit ca 3,6 % under året, vilket betyder att ca 3 900 personer skadats i Göteborgstrafiken. Samhällets kostnader för dessa olyckor med personskador beräknas vara ca 400 miljoner, vilket betraktas som lågt räknat med tanke på att inga dödsolyckor ingått i urvalet.

Kontaktperson:
T
rafikkontoret i Göteborg , Lennart Adolfsson,
Box 2403, 403 16 Göteborg. Tfn: 031-61 37 00, fax: 031-711 98 33,
e-post: traffic_got2tkgbg.se
Trafikkontoret i Göteborg, Rapport nr 7A:1996, ISSN 1103-1530, ISRN GBG-TK-R-7A:-SE

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 97:1436 "Enkätundersökning om olyckor och olyckskonsekvenser i trafikmiljön")