Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hinder- och incidentrapportering i trafiken med tal respektive text – en simulatorstudie

Frågan om utförandet av sekundäruppgifter under bilkörning försämrar trafiksäkerheten är ett aktuellt men kontroversiellt ämne inom forskningen och samhällsdebatten. Syftet med denna studie var att undersöka hur en förare skulle använda sig av ett system för inrapportering av trafikhinder och incidenter beroende på rapporteringssätt, och vilka konsekvenser för trafiksäkerheten inrapporteringen har. Både SMS-rapportering och verbal rapportering med naturligt språk undersöktes i en simulator av världsklass. Elva försökspersoner deltog i försöket som genomfördes med inomgruppsdesign med rapporteringsbetingelserna ”verbalt”, ”med SMS”, eller ”baseline”. Förarna hade full frihet beträffande vad och när de skulle rapportera för att kunna studera beteendet på taktisk nivå. Utöver körbeteendet samlades data om blickbeteende och självskattningar på olika belastningsskalor. Vidare genomfördes postexperimentella intervjuer för att få djupare insikt i förarnas taktiska överväganden och förändringar av körbeteende, samt deras upplevelse och bedömning av inrapporteringsbetingelserna.

Resultaten på deskriptiv nivå visar att framkomligheten var klart sämre (dvs. körtiden blev längre) vid rapportering med SMS än med tal. Detta berodde på att förarna saktade in, höll åt sidan och även stannade i vissa fall. Vid talbaserad rapportering fanns ingen systematisk effekt på körtiden. Loggningen av tidpunkterna för rapportering visar att den verbala rapporteringen betydligt oftare utfördes före hindret än efter medan motsatsen gällde för SMS-rapporteringen. Kvaliteten på de verbala rapporterna bedömdes av försöksledarna vara god och innehållet adekvat, medan rapporteringen via SMS ofta var korthuggen och i flera fall svår att tolka pga. felaktig inmatning (bl.a. pga. missriktad tangentbordsprediktion). Förarnas självskattning av mental belastning under körning visar också att denna upplevdes som markant större vid rapportering med SMS än med tal vid flera av hindren, medan skillnaden mellan baseline och verbal rapportering var liten.

Svaren på intervjufrågorna visade på en genomgående positiv attityd till ett talbaserat rapporterings-system, där enkelheten i användning och att rapporterna kommer till nytta är starkt motiverande när det gäller att bidra till ett sådant system. Rapportering via SMS betraktas däremot som starkt riskfyllt och svaren visar att flertalet därvid gjorde medvetna taktiska överväganden och förändringar i kör-beteendet för att kunna härbärgera både köruppgiften och rapporteringen. Samtidigt uttrycker många att rapporteringen verbalt skedde utan negativ inverkan på körningen eller uppmärksamheten. Denna studie tillsammans med en tidigare pilotstudie visar tydligt på möjligheterna för ett trafik-säkerhetshöjande system för hinder- och incidentrapportering som via talstyrning kan ge många rapporter av god kvalitet och åstadkomma detta utan negativ påverkan på trafiksäkerheten. Studierna var dock av budgetskäl begränsade i antal försökspersoner och skulle behöva utökas och kompletteras. Dels finns ytterligare frågor som behöver undersökas (bl.a. kring utrapportering), dels finns insamlade data kring kör- och blickbeteende som ännu ej analyserats. I ljuset av de synnerligen positiva resultaten finns all anledning att gå vidare med detta i ett uppföljningsprojekt. Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson

Katja Kircher, VTI, Linköping, se fliken Visa kontaktuppgifter, respektive Anders Lindström och ALexander Seward, Verdict AB, Stockholm.

Trafikverkets beteckning: TRV 2013/45616 ” Kan den snabbaste vägen också vara den säkraste? En förstudie om möjligheterna att använda nästa generations talstyrning för höjd trafiksäkerhet.”
Rapport (pdf-fil, 1,1 MB, öppnas i nytt fönster)

Projektet startade sommaren 2013 och pågick till hösten 2014. Projektet slutrapporterades december 2014.