Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mobilitetscentrum kan öka friheten för handikappade bilförare

Sjukdomsdrabbade eller funktionshindrade personer som trots ett handikapp får behålla körkortet kan i ett begränsat antal bli beviljade bilstöd. Bilstödet innebär att försäkringskassan betalar för en bil, som då också kan anpassas till handikappet. Tanken är att funktionshindrade på detta sätt ska få en bättre livskvalitet och bli mer oberoende, genom att de kan bibehålla eller öka sin mobilitet, d.v.s. möjligheten att förflytta sig på egen hand.

Trafikmedicinskt centrum vid Huddinge sjukhus har kartlagt hur systemet fungerar idag och vilka konsekvenser detta har. Man har också identifierat målgruppens behov och belyst behovet av sakkunnig information. Kartläggningen bygger på intervjuer med aktörer som på olika sätt har koppling till området, bl.a. läkare, Vägverkets inspektörer, representanter från bilanpassningsfirmor, försäkringskassan och handikapporganisationer.

Resultatet visar klart att det finns behov av ett centrum med resurser för forskning och utveckling inom området mobilitet. Av kartläggningen framgår att bl.a. bristande medicinsk och teknisk kunskap, förlegade värderingar och alltför vaga krav för bilstöd t.ex. innebär att bilstöd lämnas till personer vars körkortsinnehav överhuvudtaget bör ifrågasättas. Bristerna innebär också att funktionshindrade upplever att deras behov inte bedöms på ett kompetent sätt. Chansen att få bilstöd ses mer som något av ett lotteri.

Projektet presenterar också en modell för hur man bäst kan möta det växande behovet av rättvis bedömning av både körkortsinnehav, bilstöd och bilanpassning med hjälp av ett s.k. mobilitetscentrum. Modellen bygger dels på de behov som kartlagts i projektet, dels på erfarenheter från bl.a. ett mobilitetscentrum i England. #11; Det har visat sig att förare i England fått behålla sin mobilitet under lång tid och till förhållandevis låga kostnader. I den engelska modellen utgår man från en helhetssyn med flera kompetenser samlade under ett tak. Utifrån detaljerade krav gör olika specialister tillsammans med den funktionshindrade föraren en grundlig bedömning av hans eller hennes behov och mekaniska och eventuellt högre mentala förmåga. Där erbjuds också möjlighet att provköra olika redan anpassade bilar. Detta kombineras med ett statligt transportstöd.

I projektets andra fas avser man att starta ett svenskt mobilitetscentrum som är uppbyggt på liknande sätt. Genom att samordna resurser på detta vis är syftet, förutom att ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva ett mer oberoende och rörligt liv, också att eliminera osäkerhet och risker i trafiken och dessutom spara pengar.


Kontaktperson:
Mobilitetscenter
FO Petersonsg 32B
421 31 V Frölunda
Tel 031 – 22 05 90
info@mobilitetscenter.se
www.mobilitetscenter.se

(Vägverkets beteckning: TR 80-A 98:2158, ”Mobilitetscentrum i Stockholm - ett verktyg till ökad frihet för handikappade och äldre bilförare”)