Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Modell för säker trafik

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Sedan Nollvisionen antogs ska målet vara att undvika dödsfall och svåra skador. Under 2008 fastslog Vägverket/Trafikverket att definitionen för allvarlig skada ska omfatta personskador som leder till invaliditet. Syftet med detta projekt var att utvärdera hur Trafikverkets modell för säker trafik lämpar sig för att använda vid analys av olyckor med invalidiserande person-skador. Studien är tänkt att visa vilka delar av systemet som har störst inverkan på personska-dor med risk för invaliditet samt vad som krävs för att förhindra att dessa skador sker. Dessutom ska studien visa om orsakerna bakom olyckor med skador med risk för invaliditet skiljer sig från tidigare studier av olyckor med svårt skadade (MAIS2+) och dödsfall utförda med samma metod
.
Studien baseras på trafikolyckor med rapporterad personskada i STRADA och som inträffade under 2008. Totalt ingår 451 skadade personer i personbil. Sjukvårdens registrerade olyckor i STRADA ligger till grund för klassning av personskadors skadegrad. För att kunna beräkna risk för bestående men har Folksams modell för invaliditetsrisk använts. För att studera de olyckor som har hög risk att ge en bestående hälsoförlust inkluderades endast personskador med minst 8 % risk för invaliditet för att begränsa förekomsten av ytliga kontusioner. Detta gjordes för att ändå kunna använda samma definition på bestående hälsoförlust som Trafik-verket, nämligen en invaliditetsnivå på minst 1 %.

Olyckorna klassificerades i tre steg;

  1. Uppfylldes modellens kriterier för säker trafik?
  2. Vilken/vilka kriterier hade betydelse för skadeutfallet?
  3. För olyckor där fler än ett av modellens kriterier ej uppfylldes gjordes en ytterligare bedömning av vilken/vilka som hade betydelse för skadeutfallet.

Denna studie tillsammans med tidigare utförda studier av svår skada och dödsfall visar att nödvändiga åtgärder för att minska respektive personskada skiljer sig betydligt. För att för-hindra dödsolyckor är det främst åtgärder på vägen som kan förändra utfallet, medan det för svårt skadade och skador som leder till invaliditet är bilen som har störst potential att förhind-ra skada. Hälften av olyckorna inträffade dock då minst två av de uppsatta kriterierna ej var uppfyllda, vilket visar att det oftast är fler än en åtgärd som behövs för att effektivt påverka utfallet. Detta är viktigt att beakta för Trafikverkets val av skadepreventiva åtgärder.


Modellen kan användas för att klassa olyckor med risk för invalidiserande personskada, men ett flertal olyckor skedde trots att alla säkerhetskrav var uppfyllda. Dessa var främst påkör-ning bakifrån i samma körriktning, men även singelolyckor på vägar med skyltad hastighets-gräns 50 km/h, korsningsolyckor i både 50 km/h och 70 km/h samt påkörning av räcken och uppställda fordon. Alla dessa olyckssituationer visar att kriterier för vägens säkerhet bör om-formas. Den viktigaste olyckstypen att se över är upphinnande olyckor i hastigheter över 50 km/h, vilken utgjorde 15 % av alla olyckor med invalidiserande personskada. Ett ytterligare resultat av studien visar att nya säkerhetssystem i bilen, såsom automatiskt bromsningssystem, bedöms ha stor effekt i flera av de olyckstyper som modellen i dagsläget inte hanterar.


Det är bra att Trafikverket har valt att inkludera måttet på medicinsk invaliditet i arbetet för att skapa ett säkrare transportsystem i Sverige. Men valet att definiera allvarlig skada utifrån alla som fått invaliditet oavsett invaliditetsgrad bör omvärderas.

Slutrapport (pdf-fil, 278 kB)

Kontaktperson: Folksam forskning, Anders Kullgren, e-post: anders.kullgren@folksam.se
Trafikverkets beteckning: TRV 2010/8093 ”Modell för säker trafik – hur anpassas modellen för att omfatta olyckor med invalidiserande personskada”
Projektet slutrapporterades i december 2010.