Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Problemanalys med fokus på barns trafiksäkerhet

Projektet är en problemanalys, baserad på svenska Vägverkets djupstudier och de finska Haverikommissionens utredningar av dödsolyckor med syfte att kartlägga vad det är som gör att barn och äldre omkommer och skadas allvarligt i vägtrafiken som gående och cyklister.
 
Barns förmåga att behålla uppmärksamheten på trafiken har jämfört med vuxna personer inte utvecklats fullt ut. Barn saknar också förmågan att korrekt bestämma fordons hastighet, att bedöma tidsluckor och lokalisera varifrån ljud kommer. Jämfört med vuxna har barn sämre vinkelseende, är sämre på att behärska olika impulser och att utföra flera saker samtidigt. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot att utforma trafikmiljön så att den är utformad efter alla trafikanters förmåga och egenskaper.
 
Ett antal hypoteser, baserade på en litteraturstudie togs fram för att beskriva faktorer som kan vara avgörande för att en olycka sker eller vara avgörande för resultatet av kollisionen. Totalt testades 11 738 personpassager med barn, vuxna och äldre. Även svenska och finska olycksdata från åren 1997-2001 och finska haverikommissionsdata har analyserats.
 
Resultaten av hypotesövningarna blev att risken att skadas som gående eller cyklist är högre för barn än för vuxna personer men risken är alltid störst för äldre personer. Barn springer eller cyklar fort ut i vägen oftare än andra åldersgrupper i olyckor med dödlig utgång. I olyckor där vägen har nerförslutning och cyklister har omkommit är barn inte signifikant oftare inblandad än andra åldersgrupper. I olyckor där vägen har uppförslutning och cyklister har omkommit är äldre personer inte signifikant oftare inblandade än andra åldersgrupper. Barn är inte heller oftare inblandad i olyckor i korsningar jämfört med andra åldersgrupper. Majoriteten av olyckorna sker på sträckor. I dödsolyckor där barn omkommer var sikten sämre än jämfört med andra olyckor, och barn är oftare inblandad i omkörningsolyckor på övergångsställen på vägar med flera körfält. Barn är inte oftare inblandade i olyckor i korsningar när fordonet svänger. I de olyckor med svängande fordon som sker var allvarlighetsgraden på skadorna lägre jämfört med olyckor där fordonet har kört rakt genom korsningen. Allvarlighetsgraden på personskadorna är högre ju högre fordonshastigheten är och ju äldre den inblandade oskyddade trafikanterna är.
 
Viktiga faktorer i olycksbeskrivningarna har identifierats och ett antal principer för en trafikmiljö som är söker för gående och cyklister, speciellt barn och äldre, föreslås. Huvudprincipen är att verkliga fordonshastigheten inte ska vara högre än
30km/h där barn och äldre korsar gatan. Kompletterande åtgärder föreslås för att öka sikten och at förbättra orienterbarheten i trafikmiljön.

Kontaktperson:
Charlotta Johansson, Trafikteknik, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå, tfn 0920-49 18 67, e-post: Charlotta.M.Johansson@ltu.se
 
(Vägverkets beteckning EK50A 2002:5231 ”Problemanalys med fokus på barns trafiksäkerhet”)
 
Projektet slutrapporterat i oktober 2004.