Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skadedata i STRADA för motorcyklister

STRADA är ett informationssystem för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på uppgifter från både polisen och sjukvården. Namnet är en förkortning av Swedish Traffic Accident Data Acquisition.

Syftet med föreliggande arbete är att med de skadedata som finns i STRADA belysa motorcyklisternas trafiksäkerhetssituation. Polis- och sjukhusdata har använts för olika delar av genomförda bearbetningar. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på sjukhus¬infor¬¬mationen. I underlaget för officiell statistik från STRADA för åren 2003-2007 finns uppgifter om ca 6500 motorcyklister. Det gäller dödade och skadade samt oskadade förare. Antalet sjukhus-rapporterade motorcyklister är drygt 3800 stycken.

Projektet har disponerats i tre delprojekt A, B och C.

I delprojekt A Särskilda omständigheter vid vägtrafikolyckor med motorcykel studeras polisens olycksbeskrivning (AccidentDescription i STRADA) för de 2011 olyckor åren 2003-2007 där en motorcyklist varit inblandad och där någon dödats eller skadats svårt, det behöver inte vara motorcyklisten.

För motorcyklister i singelolyckor finns i 15 procent av fallen orden sten, mur, refug, stolpe eller träd i olycksbeskrivningen. Motsvarande andel beräknad från sjukhusrap¬porternas uppgift om motpart i olyckan är 3 procent.

Den vanligaste orsaken i korsningsolyckor med motorcyklist och personbil inblandade är att personbilsföraren inte sett motorcyklisten. Den näst vanligaste orsaken är hög mc-hastighet.

Delprojekt B Motorcyklister i sjukhus-STRADA omfattar 3 838 sjukhusrapporterade motorcyklister, varav 3 288 är män (96 % förare) och 550 kvinnor (65 % förare).

Genomgående har uppdelning gjorts på tidsperiod, antingen 2003-2006 eller 2007, i de jämförelser där AIS ingår. Detta för att inte blanda de två AIS-klassificeringarna AIS 1990, som använts under åren 2003-2006, och AIS 2005 tillämpad sedan januari 2007.

Den vanligaste olyckstypen för motorcyklister vid klassificering efter motpart (Against) är singelolyckor (2347 stycken) som står för 61 procent, därtill kommer 3 procent där motparten är olika typer av fasta föremål. Med rapporterna uppdelade efter olyckstyp (ATC) och högsta AIS per motorcyklist framgår att mötesolyckorna ger de klart svåraste skadorna mätt som andel med högsta AIS 3 eller högre, dvs. allvarlig, svår, kritisk eller dödlig skada.

Det vanligaste skadeutfallet är att motorcyklisten har en lindrig skada (AIS=1), följt av en moderat skada (AIS=2). Därefter två eller tre lindriga skador eller en lindrig och en moderat skada. Tillsammans täcker de fem angivna skadefallen 60-65 procent av alla sjukhusrapporterade motorcyklister. Antalet huvud- och ansiktsskador per motorcyklist är fem gånger fler om hjälm inte används.  På motsvarande vis ökar antalet skador per motorcyklist med nästan 60 procent om mc-ställ inte används.

I övrigt framgår från sjukhusrapporterna att ungefär fyra gånger fler olyckor med motorcyklister inträffar på sträcka än i korsning, vidare att ungefär fem procent av rapporterna avser olyckor utanför vägtrafikområde.

I delprojekt C Motorcykelförares olyckshistorik studeras de personer som varit in¬blan¬dade i fler än en olycka åren 2003-2007 varav vid minst ett tillfälle som motor¬cyklist. Urvalet ger 2, 3 eller 4 olyckor per person. Samtliga 3 personer inblandade i 4 olyckor är unga män. Inblandning i 3 olyckor gäller 30 män och 3 kvinnor medan 348 män och 36 kvinnor varit med i 2 polisrapporterade olyckor. Totalt har 18 av personerna dödats, samtliga män och i 15 fall som motorcyklister.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport: Skadedata i STRADA för motorcyklister (pdf-fil, 476 kB)

Kontaktperson: VTI, Linköping, Urban Björketun e-post urban.bjorketun@vti.se tel 013-20 40 00
Trafikverkets beteckning: TRV2010/2478 (fd EK 50 A 08-76153)
Projektet slutrapporterades februari 2010.