Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stjärnmärkning av trafikskolorna (kvalitetsklassning) - förstudie

Årligen dödas cirka 100 unga (16-24 år) i trafiken. Ett sätt att få ned olyckstalen är att höja kvaliteten hos trafikskolorna och att underlätta för konsumenterna att välja trafikskolor med hög kvalitet. Det finns i dag ingen objektiv konsumentinformation som ger vägledning i valet av trafikskola och som samtidigt kan sporra trafikskolorna att höja kvaliteten på sina utbildningar. Därför har Motormännen genomfört en förstudie som syftar till att undersöka möjligheterna att etablera ett rankingsystem vars övergripande målsättning är att trafiksäkrare bilförare examineras.

Tre alternativa förslag

I nära kontakt med representanter och experter inom branschen har först ett ursprungligt förslag på rankingsystem tagits fram. Avsikten var att samtidigt uppnå god konsumentinformation och längre olyckstal bland nyexaminerade bilförare. Det har visat sig att det kan bli mycket komplicerat att finna en lösning som kan tillmötesgå dessa båda krav samtidigt. Därför har två alternativa förslag på rankingsystem tagits fram som kan tillgodose olika krav. I det ena prioriteras konsumentinformationen och trafiksäkerhetsaspekterna tonas ned, medan det andra strikt bygger på trafiksäkerhetskriterier samtidigt som den sannolikt frångår tanken om vad som är viktigast för konsumenten.
 
Gemensamt för de tre förslagen är att de måste få ett starkt stöd från både STR (Sveriges trafikskolors riksförbund) och Vägverket för att ha en möjlighet att nå framgång. En annan viktig framgångsfaktor är att finansieringen av ett rankingsystem kan säkerställas. I förstudien nämns ett antal risker som kan vara svåra att övervinna om det inte finns en stark beslutsamhet och uthållighet från inblandade parter. Ett sista alternativt förslag är därför att inte driva frågan om ett rankingsystem vidare. I förstudien rekommenderas att berörda parter träffas och diskuterar de olika alternativen och att man försöker komma fram till ett gemensamt ställningstagande i frågan.

Syfte med förstudien

Motormännen har genomfört en förstudie som är ett första steg för att undersöka möjligheterna att etablera ett kvalitetskontrollprogram för trafikskolor - ”Stjärnmärkning av trafikskolorna”. Det ursprungliga syftet med ett sådant rankingsystem var enligt ansökan till Skyltfonden att det

ska fungera som konsumentinformation så att presumtiva körkortstagare får lättare att välja seriösa och bra trafikskolor, vilket
ska sporra trafikskolorna att höja kvaliteten på sina utbildningar.
Genom detta var tanken att efterfrågan på god förarutbildning skulle stimuleras, varvid man hade en förhoppning om lägre olyckstal inom denna kategori körkortsinnehavare.

Förslag till fortsatt arbete

För att komma vidare med idéerna kring ett rankingsystem för trafikskolor föreslås  följande:

  • Ett möte eller seminarium med involverade parter hålls där förstudien och de olika alternativen diskuteras. Syftet med mötet ska vara att komma fram till vilket alternativ som bör väljas.
  • Om man kommer fram till att gå vidare med alternativ 1, 2 eller 3 bör det finnas ett starkt stöd för dess principer hos både STR och Vägverket. Dessutom bör man i största möjliga mån ha klartlagt hur verksamheten med att upprätta och driva rankingsystemet ska finansieras.
  • Om alternativ 1 eller 2 väljs behövs en bredare undersökning av vad körkortsaspiranter och deras anhöriga efterfrågar. Denna ska ge ett bättre underlag för att bedöma behovet av ett rankingsysystem och vilka kriterier som är viktiga för konsumenterna.
  • Man bör under en eventuell utvecklingsfas undersöka förutsättningarna för ett mallsystem för att underlätta att valda kriterier tolkas och mäts på ett likvärdigt sätt.
  • Antalet kriterier bör om möjligt vara ännu färre än de föreslagna, dels för att göra systemet mer lättöverskådligt för mottagaren, dels för att hålla ned administration och kostnader.
  • Man bör inte försöka väga ihop olika kriterier till en gemensam stjärnstatus, åtminstone inte till att börja med. I samband med den ovan nämnda undersökningen bör man dock ta reda på om konsumenterna efterfrågar en sådan gemensam stjärnstatus.

Stjärnmärkning av trafikskolorna (pdf-fil, 44 kB, öppnas i nytt fönster)


Kontaktperson:
Motormännens Riksförbund, Susanne Lekengård, Box 23142, 104 35 Stockholm, tfn 08-690 38 00, e-post susanne.lekengard@motormannen.se

(Vägverkets beteckning EK50A2006:4523 ”Stjärnmärkning av trafikskolorna - förstudie”
 
Projektet slutrapporterat november 2007